Aktuelle artikler

Articles in the boxes

Fornybar energi og drivstoff.

En liten oversikt over hva som er på gang i denne sektor. USA har siden tidlig på 2000 tallet skaffet seg full oversikt over mulighetene for alternativ energi.
 
Etter 9/11 ga president Bush ordre om full utredning av dette felt. Her er en liten oppdatering over hvilke mengder fornybar energi USA har tilgjengelig. USAs agenda på dette felt vil påvirke energi forsyning og priser over hele verden. De utvikler nå teknologi som vil gjøre denne energi tilgjengelig til priser under 60$ pr fat (Olje ref)
 
Bio-Energi fra cellulose også kalt GRASSOLINE i USA.

Billig energi er grunnlaget for velferdssamfunnet.Norge har billig energi, hvorfor utnytter vi ikke denne fordel?

Generelt, så vil et høyere forbruk av energi gi stigende velstand, med et stigende BNP. Asia har sterkt stigende energi forbruk (+ de har lavere energi priser), derfor har deres sterke vekst de siste 10 år vært mulig. I tillegg har de en lavere levestandard, og har lav gjeld. Dette gir Asia lavere drifts-kostnader enn vesten. Men uten et stigende forbruk av energi er vekst ikke mulig. Så lenge vesten hever energiprisen via avgifter vil vesten ha en fallende levestandard. Høyere energipriser gir et lavere forbruk av energi, og derved lavere vekst.

Bør norsk vannkraft disponeres på en måte som gir større verdiskapning i Norge?

Norsk kraft debatt har pågått i mange år. Lite godt har hittil kommet ut av denne debatt. Byråkrater, politikere + el-industrien har styrt og kontrollert debatten slik at lite godt har skjedd for Norge. Nå er det på tide at sannheten kommer frem for det norske folk.

Billig energi er grunnlaget for vår sivilisasjon og vår velstand.  Uten energi er vi tilbake  på 1800 tallet. Har et samfunn billig energi blir det rikt. Er energien dyr blir vi fattige. Dyr energi er hovedårsaken til utløsningen av vestens finanskrise i dag.

Norsk økonomi er i dag avhengig av olje-virksomheten. Hvor mye vil inntekter og aktivitet falle med en oljepris på 40-50 $?

Dagen oljepris på 90-120 $ pr fat er kunstig høy. Uten krigsfrykt i Midtøsten ville oljeprisen vært i området 70-80 $ pr fat.
Verden har ingen mangel på energi, og på grunn av ny teknologi vil store mengder energi bli tilgjengelig i løpet av 10 år. Prisen på olje vil sannsynligvis ligge i området 40-50 $ i 2020. Her er noen av årsakene til at det kan bli sånn.

Faretruende gjeldsnivå. Få land tåler en vesentlig renteøkning

Gjeldsnivået er faretruende også i Norge.   12-2011.

Få land tåler renteøkninger av betydning. Tall fra 2010. Bank of International Settlements. Basel. Total gjeld, stat, firma og privat gjeld i % av BNP. Av EURO landene har kun Tyskland, Nederland og Finland «dekning» for sine utgifter.

 

Makroøkonomisk analyse. Status rapport. No. 5. Mars. 2011.

5. Makro Økonomisk status rapport. 11-03-2011.

Kina og USA sitter med makten økonomisk, og hva de gjør fremover vil bestemme om, og når vi vil oppleve nedgang i verdens- økonomien. La oss se på Kina først.

Bompenger, med lave satser, hvorfor er dette innført i Norge?

Har dagens bompenge-systemer noen positiv effekt på norsk økonomi eller trafikkbilde? Svaret er nei og nei. Norge blir dyrere og mindre effektivt. Trafikken er den samme.
Hvorfor tar vi inn 20 kr i bompenger? Trafikken blir ikke mindre av så lave gebyrer, dette er en ren skatt som kan inndrives gratis, via dagens drivstoffavgifter. Mange bomprosjekter har en effektivitet under 40 %, noen ned mot 10 %. Bompenger har ingen effekt på trafikken med mindre de er så høye at «fattig» folk ikke har råd.
 

Tags:

Stortinget er Norges viktigste styrerom.

Skal Norge drives godt, må stortinget besettes med de beste folk Norge har. Er det tilfellet i dag? Hva skal til for å oppnå en heving av stortingets prestasjonsnivå? En faktor, er lønnssystemet, som bør utformes slik at det bidrar til best mulig prestasjoner fra stortings-representantene. Videre skal lønnssystemet bidra til at flinkest mulig personer jobber på stortinget. Det å virke en periode eller to på stortinget skal ikke være en jobb, det skal være et kall. Noe man gjør en kort periode i livet, når en er på sitt beste, og virkelig kan bidra til «Et Bedre Norge».

Makroøkonomisk statusrapport. No. 7. August 2012.

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til EURO. Rapport no.6 fra 2011 utfyller denne oppdatering,lite er forandret i det lange perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse i byråkrati og politisk ledelse fører til en svekket styring av samfunnet.

Alle viktige beslutninger i norsk politikk tas av utvalg og komiteer. Når store feil blir begått, er det aldri noen som har gjort noe galt. Dette bevirker at udugelige personer ikke fjernes, og kan fortsette med å skade Norges interesser. Gjør man en god jobb, bør en få ros, gjør man en dårlig jobb, sparken. Mye av problemet skylles at ansvarspersoner sjelden må stå til ansvar i Norge. Her er to eksempel som belyser dette på en god måte. I 2007 sto finansminister Halvorsen bak økningen av aksjeandelen i oljefondet fra 40 % til 60 %.

Pages