Aktuelle artikler

Articles in the boxes

Oslotrafikken, hvordan kan dette løses frem mot 2100?

En 4 felts ringvei rundt Oslo, anlagt i jomfruelig terreng. Ønsker man et økonomisk lønnsomt, og trafikalt godt veisystem i og rundt Oslo, da er en stor ringvei rundt dagens bebyggelse den eneste og beste løsning. Dette krever politisk mot og styrke, men vil være helt nødvendig tatt i betraktning dagens innvandring og derved raskt økende folketall i Oslo-gryta. Denne ringveien kan bygges raskt og effektivt i ubebygget terreng, og vil da koste en brøkdel av hva en oppgradering av dagens veinett vil koste.

OL blir alltid langt dyrere enn planlagt! Hvorfor?

Hva er årsaken? Når en tredjepart, (i OL sammenheng staten) gir en in blanko garanti, da blir alt mye dyrere. Det blir litt som en firmafest hvor alt er gratis, da drikker de fleste med begge hender. Alle som legger inn anbud i OL prosjekter vet at man er under et tidspress, og uansett hvor store overskridelsene blir, så blir alt betalt. (tredjepart staten garanterer). Dynamikken som da oppstår bidrar til den enorme prisspiral som hver gang fører til enorme overskridelser.

Russland og Europa burde være venner.

Russland er verdens største land med enorme energi og råvareressurser. Europa har lite av begge deler, men har en godt utviklet industri. Et godt samarbeid vil tjene begge parter meget godt. Russland er ikke lenger kommunistisk, og sliter med en omstilling til markedsøkonomi. Dette vil ta enda en del år. Russland ønsker å selge sine råvarer til best mulig pris, oppnår de dette ved unødige konflikter og kriger? 

Innvandring av fremmedkulturelle som lokkes av vestens snillistiske sosialsystemer, fører dette til gode og stabile samfunn?

Hva er god politikk? Er det kortsiktig «stakkars dere, kom til oss» politikk, eller bør man se litt lenger frem, hvordan vil dagens innvandringspolitikk påvirke samfunnet de neste tiår? Er det fornuftig at alle kulturer, religioner og folkeslag bor i samme land? De fleste steder som har konflikter og krig, der er årsaken ulik kultur og religion. I land med homogen befolkning er det stabilitet og ro.

Arbeider Hamas til det beste for det Palestinske folk?

Hvorfor «oppfant» menneskene religioner, og hva er hensikten med religioner? Hvordan utvikler religionen seg når samfunnet blir mer opplyst og velstanden stiger? Det er nødvendig å gå litt inn i dette tema for å kunne forstå litt av hva som driver og holder liv i konflikten mellom Palestina og Israel.

Munck museum i Bjørvika. Er dette fornuftig?

Hvorfor tar det norske samfunn dårlige beslutninger på løpende bånd? Er vårt demokratiske system uten kloke og sterke ledere, selvdestruktivt? Norges kunstner Munck har laget bilder som nå er verdensberømte og meget verdifulle. Disse kunstverk vil sannsynligvis bli enda mer attraktive og verdifulle om hundre og tohundre år. Riktig promotert vil dette være en turistmagnet for Norge i mange hundre år fremover. Da bør vi vel bygge et museum som står trygt i «tusen» år? Hvorfor bygges det i vannkanten over hele verden? Har vi mennesker intet lært av historien?

Avgifter og skatt. Norge trenger et skattesystem som fremmer verdi skapning.

Avgifter påløper før et overskudd er produsert. Skatt på et godt overskudd er ikke noe problem. Prinsipielt burde alle statens inntekter komme fra skatt på overskudd og lønn.

UKRAINA.

Hva ønsker Europa med sin oppførsel de siste måneder? Er man klar over situasjonen som alle mener så mye om? Vestens agerende er med på å destabilisere Ukraina. Hva er motivet for en så tåpelig oppførsel? Vi burde prøve å få samhandling mellom Europa, Ukraina og Russland. Da kan dette gi en god utvikling.

Elektrifisering av norsk sokkel, hva er hensikten med dette?

Når man produserer hydrokarboner, det være seg olje/gass eller en blanding av disse, så vil man alltid få opp en del gass. Såkalte rene oljefelt produserer også noe gass. Du ser store flammetårn på toppen av oljeriggene, hvor gassen brennes av. På verdensbasis, brennes det gass i disse flammetårnene, tilsvarende 2-3 millioner fat olje hver dag.

Hvis man trenger elektrisitet på plattformene, da bruker man noe av gassen til å drive gassturbiner. Dette er enkelt, billig og fornuftig. Såkalt «kortreist» energi vil sikkert noen like å kalle dette.

Sol og vindkraft trenger et billig "batteri" for å bli en 24/7 energikilde.

CO2 er i ferd med å bli et meget viktig råstoff for produksjon av energi og «byggematerialer» i ordets videste forstand. Verden har et ferdig utbygget lager og distribusjonsnett for olje og gass. Dette har en verdi på mange billioner US $. Olje er en meget konsentrert form for energi, og den er billig og trygg å lagre. Sannsynligvis vil hydrokarboner fortsette å være verdens viktigste batteri. Energi fra sol og vind trenger et billig batteri for å kunne utnyttes godt og billig. Prosesser for å omdanne karbon og hydrogen til olje og gass er under hurtig utvikling.

Pages