POLITIKK

Articles under POLITIKK

Jordbruk i Norge. Hvorfor bør vi ha matproduksjon i Norge?

Hva koster dette oss, og hva kan gjøres bedre? Her bør alle samarbeide, ikke krige.

Har du brannforsikring på din bolig? Hvorfor har du det? Er det muligens fordi det er en bitte liten sjanse for brann? Sjansen er så liten at du sannsynligvis ville klart deg bra uten brannforsikring. Derved kunne du spart 8000 kr i året.

Her er 6 avgifter og skatter som bør fjernes. Det blir da enklere og billigere å bo og drive i Norge.

Utviklingen i Norge, går i en retning som ikke er bærekraftig på sikt. Verdiskapningen i Norge (utenom olje) utgjør cirka 50 % av vårt forbruk. For å snu denne utvikling må vi gjøre det billigere å bo, og drive i Norge. Da, kan vi sammen, danne nye verdiskapende arbeids-plasser. Ved å fjerne/senke skatter, avgifter og gebyrer, vil Et Bedre Norge øke Norges konkurransekraft. Slik kan vi opprettholde kjøpekraften uten å heve lønnsnivået.

Følgende avgifter/skatter og gebyrer bør fjernes.

Fjerne alle bommer på norske veier.

Fjerne avgifter på drivstoff og energi.

Hva driver norsk økonomi, og er dette bærekraftig?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag, og hvilken verdi vil dette ha for økonomien om 30-50 år? Hvordan har vi organisert og sysselsatt dagens befolkning, og hva holder boligboblen oppe?

Obama, en livsfarlig leder, av verdens sterkeste militærmakt.

Hvorfor får denne mannen full støtte fra norske politikkere? Fordi han er demokrat eller farget? Eller muligens fordi han ønsker mer byråkrati, og en større STAT? Norge og Europa er delvis konkurs på grunn av for mye  kontroll og byråkrati. 

Privat eierskap av el-nettet fordyrer norsk elkraft, og svekker derved Norges konkurranseevne.

Norsk el-kraft er i utgangspunktet billig, og vi har mer enn nok kraft hvis vi organiserer oss riktig. Dette må komme norsk verdiskapende virksomhet til gode. Da kan vi bygge et stabilt og sterkt Norge etter oljealderen. Etter at el nettet ble privatisert rundt 1990 har nettleiene blitt mangedoblet. Private må aldri eie et monopol. Dette har kostet Norge mange arbeidsplasser, og denne fatale feil må rettes opp.  Nettleie-tariffene er forandret en rekke ganger, sist nå fra 01-07-2012.

SKATT og AVGIFTER påvirker økonomien forskjellig. Ønskes større verdiskapning i Norge, må avgiftsnivået senkes.

Alle har et syn på dette. Noen vil kutte skatter og avgifter, andre vil heve dem. Hvordan påvirker skatt og avgifter norsk økonomi, og oppnår man hva som ønskes? Er alle klar over hvordan skatter og avgifter påvirker verdiskapningen i norsk økonomi? Når man følger den politiske debatten om økonomi, virker det som enkelte burde tenke litt mer, før det menes og snakkes.

        Skatte og avgiftsnivået danner grunnlaget for statens andel av økonomien i Norge.  

Bompenger, med lave satser, hvorfor er dette innført i Norge?

Har dagens bompenge-systemer noen positiv effekt på norsk økonomi eller trafikkbilde? Svaret er nei og nei. Norge blir dyrere og mindre effektivt. Trafikken er den samme.
Hvorfor tar vi inn 20 kr i bompenger? Trafikken blir ikke mindre av så lave gebyrer, dette er en ren skatt som kan inndrives gratis, via dagens drivstoffavgifter. Mange bomprosjekter har en effektivitet under 40 %, noen ned mot 10 %. Bompenger har ingen effekt på trafikken med mindre de er så høye at «fattig» folk ikke har råd.
 

Tags:

Stortinget er Norges viktigste styrerom.

Skal Norge drives godt, må stortinget besettes med de beste folk Norge har. Er det tilfellet i dag? Hva skal til for å oppnå en heving av stortingets prestasjonsnivå? En faktor, er lønnssystemet, som bør utformes slik at det bidrar til best mulig prestasjoner fra stortings-representantene. Videre skal lønnssystemet bidra til at flinkest mulig personer jobber på stortinget. Det å virke en periode eller to på stortinget skal ikke være en jobb, det skal være et kall. Noe man gjør en kort periode i livet, når en er på sitt beste, og virkelig kan bidra til «Et Bedre Norge».

Makroøkonomisk statusrapport. No. 7. August 2012.

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til EURO. Rapport no.6 fra 2011 utfyller denne oppdatering,lite er forandret i det lange perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse i byråkrati og politisk ledelse fører til en svekket styring av samfunnet.

Alle viktige beslutninger i norsk politikk tas av utvalg og komiteer. Når store feil blir begått, er det aldri noen som har gjort noe galt. Dette bevirker at udugelige personer ikke fjernes, og kan fortsette med å skade Norges interesser. Gjør man en god jobb, bør en få ros, gjør man en dårlig jobb, sparken. Mye av problemet skylles at ansvarspersoner sjelden må stå til ansvar i Norge. Her er to eksempel som belyser dette på en god måte. I 2007 sto finansminister Halvorsen bak økningen av aksjeandelen i oljefondet fra 40 % til 60 %.

Pages