ENERGI

Articles under Energy

Metanhydrater. Energikilden som vil knuse oljeprisen!

Metanhydrater.

Lær deg ordet først som sist, det vil forandre verden.

Verdens energiforsyning vil forandres raskt, oljeprisen vil falle.

Biodrivstoff, lønnsomt eller ulønnsomt?

Verden produserte 1,8 millioner fat biodrivstoff pr dag i 2010-11. Hva er konsekvensene og kostnadene av denne virksomhet i verdensøkonomien?

Fornybar energi og drivstoff.

En liten oversikt over hva som er på gang i denne sektor. USA har siden tidlig på 2000 tallet skaffet seg full oversikt over mulighetene for alternativ energi.
 
Etter 9/11 ga president Bush ordre om full utredning av dette felt. Her er en liten oppdatering over hvilke mengder fornybar energi USA har tilgjengelig. USAs agenda på dette felt vil påvirke energi forsyning og priser over hele verden. De utvikler nå teknologi som vil gjøre denne energi tilgjengelig til priser under 60$ pr fat (Olje ref)
 
Bio-Energi fra cellulose også kalt GRASSOLINE i USA.

Billig energi er grunnlaget for velferdssamfunnet.Norge har billig energi, hvorfor utnytter vi ikke denne fordel?

Generelt, så vil et høyere forbruk av energi gi stigende velstand, med et stigende BNP. Asia har sterkt stigende energi forbruk (+ de har lavere energi priser), derfor har deres sterke vekst de siste 10 år vært mulig. I tillegg har de en lavere levestandard, og har lav gjeld. Dette gir Asia lavere drifts-kostnader enn vesten. Men uten et stigende forbruk av energi er vekst ikke mulig. Så lenge vesten hever energiprisen via avgifter vil vesten ha en fallende levestandard. Høyere energipriser gir et lavere forbruk av energi, og derved lavere vekst.

Bør norsk vannkraft disponeres på en måte som gir større verdiskapning i Norge?

Norsk kraft debatt har pågått i mange år. Lite godt har hittil kommet ut av denne debatt. Byråkrater, politikere + el-industrien har styrt og kontrollert debatten slik at lite godt har skjedd for Norge. Nå er det på tide at sannheten kommer frem for det norske folk.

Billig energi er grunnlaget for vår sivilisasjon og vår velstand.  Uten energi er vi tilbake  på 1800 tallet. Har et samfunn billig energi blir det rikt. Er energien dyr blir vi fattige. Dyr energi er hovedårsaken til utløsningen av vestens finanskrise i dag.

Kraftkabler fra Norge til kontinentet!

De som har ansvaret for dette, begår det største landssvik mot  norsk økonomi i nyere tid. Norges evne til verdiskapning vil svekkes.

Norges største økonomiske problem er en lav verdiskapningsevne. Norges nest største økonomiske problem er en alt for stor og rik stat. Kraftkabler til utlandet hever prisen på kraft i Norge, og svekker derved Norges verdiskapningsevne. Kraftkabler til utlandet fører til høyere inntekter for staten, dette gjør staten enda større. En større stat hever Norges kostnadsnivå.    

Morgendagens drivstoff er billig gass.

Verden har ingen energi mangel. Dårlig energipolitikk er problemet. Hvor lenge skal CO2 bløffen hindre oss i å få fart på Norge? Norske politikkere bør gi det norske samfunn billig gass og billig el kraft.

Miljø + avgifter + samferdselspolitikk = forvirende sirkus

Noen fakta om drivstoff, energi og såkalt miljøpolitikk.

Verdens totale energi forbruk (omregnet til fat olje) var i 2009 226 millioner fat pr dag. Dette gir et bilde av forholdet mellom de forskjellige energi-kilder. 79 mil fat fra olje. 66 mil fat fra kull. 55 mil fat fra gass. 12 mil fat fra atomkraft. 14 mil fat fra vannkraft. Sol og vind var uten betydning i 2009.

Norsk el-kraft politikk er en nasjonal tragedie.

Hvilket parti på stortinget tør foreslå en nasjonalisering av el-nettet? Prisen på overføring av kraft er 3-5 doblet siden 1990. Er dette bra? Norge har «gratis» energi fra vår vannkraft. Denne «gratis» kraft vil være tilgjengelig for det norske samfunn frem til neste istid. Verdien av norsk olje er bare en brøkdel av vannkraftens verdi. Det å tilby billig el kraft til det norske samfunn er den beste måte en kan stimulere til nyskapning og vekst.

Er Nord Pool en av årsakene til dyr el-kraft i Norge?

Dyr elektrisk strøm i Norge. Er utveksling av elektrisk kraft mellom land i Nord Europa energi-økonomisk fornuftig? Hvor stort er energitapet?

Pages