Norge behøver nå en ny og bedre energipolitikk.

De siste 30 år har vi unnlatt å utnytte den fordel som tilgang på billig energi gir. Oljeinntektene har gjort det mulig å «leke» politikk i Norge, alt det ufornuftige som er gjort, er kamuflert av oljevirksomheten. Når vi nå i tillegg fyller landet med muslimer og fremmedkulturelle, da er det enda mer nødvendig å føre en verdiskapende energipolitikk.

Norge må fremover legge grunnlaget for verdiskapende arbeidsplasser innen «enkle» næringer. Pjattet om at Norge kun skal leve av hightech er kun en drøm, befolkningen består av alle typer individer, og må derfor ha verdiskapende arbeidsplasser til alle typer personer. Et lands rikdom er befolkningens evne og vilje til å arbeide og produsere verdier. Norge verdiskaper cirka 60 % av vårt forbruk, så Norge er et fattig land. Vi har oljepenger i dag og noen tiår fremover, derfor er ikke alle klar over hvor dårlig det står til med Norges økonomi.

Billig energi er grunnlaget for all velstand, dess mer billig energi et samfunn bruker, dess rikere blir samfunnet. Norge vil sannsynligvis ha tilgang på billig el-kraft frem til neste istid. Vi har tilgang på billig gass, men utnytter den ikke. Hvorfor? Noe norsk gass kommer i land i Rogaland, den koster cirka 40 øre pr KW/t. Den samme gassen selges i Holland for 17 øre KW/t. Hvorfor? Er vi litt tungnemme? (I enkelte områder i Norge er nettleien på elkraft 35 øre pr KW/t, i tillegg kommer avgifter og selve strømprisen. Hvordan skal norske virksomheter konkurrere?)

Norge har avgift på el-kraft. Hvorfor? Er det for å gjøre produksjon i Norge ulønnsom, så vi kan kjøpe de samme produkter fra utlandet? For de som fortsatt tror på CO2 bløffen, og ønsker at Norge skal redde verden, de må redusere forbruket i Norge, altså redusere vår velstand hvis de ønsker å senke våre CO2 utslipp. Dette blir nok politisk selvmord for de som prøver. Hva som gjøres i dag av klima-hysterikerne er bare skuebrød, det eneste som oppnås ved avgifter på energi er en lavere verdiskapningsevne i norsk økonomi. Vi legger landet øde.

Husk: Avgifter påløper før et overskudd er skapt. Er avgifter og kostnader for høye, da er det ikke lønnsomt å starte ny virksomhet. Staten må heller ta inn nødvendige midler i form av skatter på overskudd og lønn. Les gjerne: «Norsk økonomi trenger en ny og bedre skattepolitikk». Du finner skrivet her. www.EtBedreNorge.no

Norsk el-kraft er unik. Ingen andre land i verden har så stor tilgang på «gratis» energi i forhold til forbruket. Denne fordelen må vi utnytte igjen. Dette tok Norge ut av dyp fattigdom fra år 1900 og fremover. Vi produserer cirka 130 TWH i dag, dette kan økes kraftig hvis vi ønsker så. Bygg større demninger, bygg flere demninger, effektiviser dagens anlegg. Vi har nå kapital, bruk noen hundre milliarder av oljeformuen, og vi har gratis strøm frem til neste istid.

El-nettet ble privatisert rundt 1990, en tabbe. Nettleien er mangedoblet etter 1990. Private må aldri eie et monopol. Private kan drive og utbygge på anbud og faste kontrakter, men de må ikke bestemme prisen på nettleien. Produksjonsprisen på norsk elkraft er mellom 0,03 og 0,05kr pr KW/t. Hva betaler du for strømmen? I dag utgjør avgifter 40 %, nettleie 40 % og strømprisen 20 % av din strømregning. Les mer om nettleie her: «Privat eierskap av el-nettet fordyrer norsk elkraft, og svekker derved Norges konkurranseevne. ++++». www.EtBedreNorge.no

El-kraft er ferskvare og bør brukes så nær produksjonsstedet som mulig. Dagens praksis i Norden med trading og handel med el-kraft er ufornuftig og ulønnsomt. Dette er kun mulig her i Skandinavia, fordi vår kraft er nærmest gratis i utgangspunktet. Når kraft sendes frem og tilbake og rundt omkring på grunn av dagens kraftmarked, da tapes enorme mengder energi. Strøm sendes frem og tilbake over Nordsjøen opptil flere ganger i døgnet. Hver gang tapes 3-5 % av energien og meglerne legger på sine provisjoner. Er det rart strømmen blir dyr? Staten bør eie alle store kraftverk i Norge, private kan gjerne drive. Kraften bør så selges gjennom Statskraft til netto pris. Statskraft bør innrettes slik at formålet med driften er billigst mulig kraft til det norske markedet. Private må gjerne bygge mindre kraftverk på privat grunn som de ønsker, og bruke /selge kraften slik de ønsker uten innblanding.

Noen hevder Norge kan bli Europas «batteri», og dette skal vi liksom leve av? Utleie av batterikapasitet? Norge utgjør 1 % av Europas befolkning, og bruker energi omtrent i samme forhold. Mange kabler til utlandet er lagt, flere er planlagt. Dette fører kun til høyere pris på kraft i Norge, og Statskraft tjener mer penger, mens Norge går konkurs. Norsk kraft bør brukes 100 % i Norge, da blir Norge rikt. Verdier skapes når råvarer (el-kraft) foredles. Norge har tilgang på mye gass. Vi selger til Europa til en lav pris, men ikke til norske bedrifter og private. Hvorfor? Distribusjon av energi i form av gass, er billig og effektivt. Norge bør bygge en gassrørledning fra Rogaland til Oslo i første omgang, langs den nye motorveien. Gass vil være en viktig energibærer i minst hundre år, sannsynligvis mye lenger.

 

På sikt vil solenergi bli en stor og billig energikilde. Produksjonen av solenergi vil skje i et belte rundt ekvator, +-40 grader nord syd. Da solen kun skinner halve døgnet i beste fall, må denne energien omformes og lagres. Sannsynligvis vil en omforming til gass være det billigste, og solenergien kan så distribueres som gass via et rørledningsnett. Solen bestråler jorden med cirka 13 000 ganger den energimengden som vi mennesker forbruker. Når all infrastruktur er bygget en gang i fremtiden, da blir energi nesten gratis, som norsk vannkraft i dag. Verden vil da oppleve en enorm økonomisk vekst, sannsynligvis mye raskere enn noen gang tidligere i historien. Så det å bygge rørledninger for gass vil kunne forsvares, et slikt nett vil ha verdi langt inn i fremtiden.

Norge har høye avgifter på hydrokarboner, olje, diesel, bensin og gass. Hvorfor? Mange ufornuftige personer hevder det er smart å gjøre fossil energi dyr, da blir ulønnsom fornybar energi liksom lønnsom. «Liksom lønnsom» er ordet. Når energi blir dyr, da blir produksjon ulønnsomt i Norge. Vi må kjøpe alt fra utlandet. Da mister Norge arbeidsplasser. Vi bør fjerne alle avgifter på energi, da blir det billigere å bo og produsere i Norge. Så kan vi eventuelt gi tilskudd til energiformer som trenger starthjelp for å kunne utvikles og muligens bli lønnsomme i fremtiden. I dag dreper høye avgifter norsk næringsliv fordi vi skal gjøre ulønnsomme energiformer «lønnsomme». Tragisk.

 

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 11-11-2015. per.naess@yahoo.com www.EtBedreNorge.no

Category:

Nye Innlegg: