Norsk økonomi trenger en ny og bedre skattepolitikk.

Norge har i dag for lav verdiskapning i forhold til forbruk i statlig og privat sektor. Norge må redusere og endre det private forbruket, og samtidig redusere statens størrelse. I samme takt må vi heve aktiviteten innen produksjon og verdiskapende virksomheter. Dette blir ikke lett, skal man lykkes, må de rette endringer foretas innen avgifts- og skatte politikken.

Det norske samfunn står overfor enorme problemer de neste 30 år. Staten er i dag for stor, og den vokser uavbrutt. Denne utvikling må reverseres snarest mulig. «Staten» bør ikke utgjøre mer enn 46-50 % av BNP. I dag ligger Norge 8-10 % høyere. Derfor trenger staten fortsatt store inntekter fra skatter og avgifter. Disse inntekter må tas ut der de skader Norges verdiskapningsevne minst mulig. Vi må ta ut avgifter og skatter på en måte som fremmer norsk verdiskapning, og samtidig reduserer både privat og statens forbruk.

Enkelt sagt, en må gjøre det billigere å bo og drive i Norge. Da må en begynne med å redusere avgifter. Avgifter påløper før et overskudd er skapt. Er avgifter og kostnader for høye, da er det ikke lønnsomt å starte ny virksomhet. Skatt på overskudd og lønnsinntekt inntreffer når virksomhet har funnet sted.

Fjerning av avgifter på energi er mest effektivt, prisen på energi påvirker all virksomhet og bevegelse. En av årsakene til Europas svake økonomi, skyldes at Europa som eneste verdensdel, har høye avgifter på energi. Årsavgiften på kjøretøy bør være den neste som fjernes. Hva er vitsen med denne avgift? Uten bilen er Norge tilbake til år 1900. Kollektiv transport er kun fornuftig i og mellom store befolknings konsentrasjoner.

Når avgifter reduseres, må tapet inndekkes der det svekker vår verdiskapningsevne minst mulig. Hvilke skatter er minst skadelige for verdiskapningsevnen? Hvor finnes penger å hente?

Private bruker for mye penger på boliger, og for lite investeres i produktiv virksomhet. Dette er en ønsket utvikling som politikere har lagt til rette for ved rentefradrag og skattefri gevinst ved boligsalg. Når kostnadsnivået stiger, da er boligbygging en lett og sikker måte å skaffe innenlandske arbeidsplasser og vekst i økonomien. Men som ellers i livet, for mye og for lite, forderver alt.

Skatt på gevinst ved salg av bolig bør innføres. Når en gevinst realiseres, da kan boligeieren betale skatt. Kapitalskatt på gevinst ved boligsalg vil sidestille investering i bolig med investering i produktiv virksomhet. Da vil overinvestering i dyre boliger bli mindre attraktivt, og vi reduserer/demper prisen på dyre boliger. Man kjøper en bolig til 3 millioner litt utenfor sentrum, istedenfor en bolig i sentrum til 6 millioner. Og har da 3 millioner til andre investeringer. Derimot, skatt på det å eie bolig, tåpelig. For det første fordi man gjerne bor etter at man slutter som yrkesaktiv, dernest er taksering og beregning av eiendomsskatt dyrt og arbeidskrevende (staten og byråkratiet vokser). Sist men ikke minst, eiendomsskatt belaster unge nyetablerte like hardt som eldre og veletablerte. Rentefradraget bør beholdes, det hjelper de nyetablerte inn på boligmarkedet.

Arveskatt med riktige bunnfradrag er en god måte å ta inn penger der de finnes. Dette svekker ikke flinke personers verdiskapningsevne.

Formueskatt med riktige bunnfradrag er også en bra måte å ta inn penger der de finnes, og det påvirker i liten grad Norges verdiskapningsevne.

Lønnsomme bedrifter har råd til å betale skatt. Skatt på overskudd skjer etter at virksomhet har funnet sted. Her må vi arbeide for en harmonisering i Europa, slik at alle etter hvert har lik bedriftsskatt, altså skatt på kapital inntekt. Dagens «race» mot bunnen i skatteprosent er ikke bærekraftig. Si Norge legger seg på 25 %, da bør vi jobbe for at EU legger seg på samme nivå. Her kan EU gjøre en nyttig jobb, nemlig å harmonisere skattenivået i Europa. Hele Europa er «konkurs» og har ikke råd til lave skatter på lønnsomme bedrifter. I USA er bedriftsbeskatningen på 35 %, dette er nok for høyt i dagens verden.

Siden den norske staten er alt for stor, med alt for store utgifter og ikke minst fremtidige forpliktelser, da må vi opprettholde og innføre upopulære skatter. Når vi har redusert statens størrelse og redusert de fremtidige forpliktelser, da kan disse skatter fjernes/reduseres. Det tragiske nå om dagen er den voldsomme innvandringen. Den vil knuse Norges fremtidige økonomi på en måte som få forstår. De som ærlig ønsker å unngå en økonomisk kollaps i Norge, de må stoppe/redusere dagens innvandring. Svært mange som ankommer, kommer på et ikke bærekraftig grunnlag. De vil nok reise hjem igjen når det ikke er mer å hente i Norge. De kommer neppe fordi de liker Norges klima eller nordmenn.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 30-10-2015.

Category:

Nye Innlegg: