Makroøkonomisk. Statusrapport. No. 6. Okt. 2011..

3 store makro økonomiske trender styrer økonomien i  verden, de vil føre til at særlig vesten vil oppleve store problemer de neste 20 år. De er rangert etter alvorlighets grad.

  •     En aldrende befolkning.    
  •     Høy gjeld. Oppbygging av gjeld har pågått i over 50 år.
  •     Høye energi priser. Verden hadde nesten “gratis” energi frem til 2000.

Disse tre trender kan ikke nøytraliseres raskt. De vil sørge for at vi vil oppleve fallende kjøpekraft i mange år fremover. Man vil måtte nøye seg med en mindre bil, et billigere hus, færre ferier osv. Når en forbruks/servise basert økonomi krymper vil det ende i en lang fallende trend, som vil vare i mange år. Politikere kan ikke bevilge sine velgere velstand.  Det som nå gjøres i Europa og USA (bevilge penger til alle, som de selv må betale) vil bare gjøre problemene større, og bevirke at krisen varer lenger enn nødvendig. En langvarig krympende økonomi vil føre Europa og USA mot ekstremisme og store konflikter.  Alt som kunne gjøres av feil i styringen av økonomien, er gjort de siste 20 år. Svake politikere, styrt av det dumme flertalls tyranni.  Det kunne ikke ende godt. Økonomien er på vei inn i en depresjon.  Hvor alvorlig og langvarig den vil bli er delvis opp til våre politikere.  Det som hittil er gjort av vestens politikere vil forlenge depresjonen.     

En aldrende befolkning.

Hvis alle land i verden hadde klart å opprettholde et stabilt folketall, ville mange av de store problemer i verden vært mye mindre.  I vesten og Japan er en aldrende befolkning et meget stort problem. Japan ligger ca 10-20 år før vesten i aldrings-trenden.  Europa er langt verre rammet enn USA.  I Tyskland får eks vis 1/3 av kvinnene ikke barn.  I Italia er fødsels-raten nede i ca 1,2.  Dette vil føre til at pensjonssystemet vil bryte sammen de neste 10-20 år i disse 2 land. EUs pensjonssystem i sin helhet har nå et “underskudd“ på ca 1900 milliarder EUR pr år. Dette vil bli mye større de neste  10-20 år på grunn av en aldrende befolkning.
Japan har meget store økonomiske problemer. Statsgjelden er på ca 220 % av BNP.  Boligprisene har siden 1990 sunket ca 85 %.  Aksje indeksen har sunket ca  75 % i samme tidsrom.  Dette skyldes for en stor del Japans aldrende befolkning.  Mye av det samme vil inntreffe i Europa de neste 20 år.

I praksis er problemene med en aldrende befolkning større enn det de matematiske tall tilsier. De kvinner som ikke får barn er nemlig de smarteste og sterkeste kvinnene. Det er de kvinner som gjør det best i arbeidslivet som velger bort barn.  Byråkrater/ politikere gir nå tilskudd til kvinner som lager barn(barnetrygd).  Men dette stimulerer mest de svakeste kvinner til å lage flere barn.  Så resultatet er at det fødes for få barn totalt, i tillegg er kvaliteten lavere på de barn som fødes.  De får også et “fattig” oppvekst miljø.  Resultatet er at det vokser opp mennesker med en gjennomsnittlig lavere verdiskapningsevne. Dette vil kvele  velferdssamfunnet som mange har snakket så varmt om de siste år.

Man må se på samfunnsutviklingen over en periode over tre generasjoner for å forstå hvor viktig det er med et mest mulig stabilt folketall.  Verden er forbi den tid da en økning av folketallet var løsningen på alt. Vi er allerede for mange på jorden i dag.  Hvis verdens 7 milliarder skal ha vestlig levestandard vil det være lite natur igjen.  FN har gjort en svært dårlig jobb siden 1950.

I en periode har vesten sysselsatt for mange i arbeidslivet. Dette har gitt et høyere BNP i noen 10 år. Men siden de fleste nye arbeidsplasser er opprettet i offentlig sektor, har dette bidratt til å øke de store gjeldsproblemer vi har i dag. Den høye deltagelsen i arbeidslivet har resultert i at det er laget for få barn i samme periode. Derfor vil vi nå de neste 20-30 år oppleve en kraftig nedgang i våre økonomier.  Nedgang i BNP er meget vanskelig å styre i et flertalls demokrati.  I praksis er det umulig å spare store beløp over statsbudsjettet.  Et demokrati kan kun spare effektivt ved en senkning av valutakursen eller ved krig. ( du kan velge hva du liker best). DEN VIKTIGSTE  JOBB  for hver generasjon er å lage en nye generasjon som er like stor, og litt bedre enn dagens befolkning.  Kvinner lager nye generasjoner.  Hvorfor er det ikke lenger populært å gjøre verdens viktigste jobb?  Hvorfor springer kvinner rundt og leker menn?  Noe av vårt verdigrunnlag hviler ikke lenger på trygg grunn.

Høy gjeld.

Gjeldsnivået i den vestlige verden er i dag høyere enn hva som er mulig å betjene med en stabil økonomi og et tilhørende bærekraftig rentenivå.  I 1950 hadde man et gjennomsnittlig gjeldsnivå i boligmassen på ca 15 %. Da ting begynte å gå galt i 2007 var gjeldsnivået over 50 %.  I hele denne perioden med stigende gjeld, både privat og offentlig, kunne man øke offentlige utgifter kraftig uten å senke levestandarden.  Mye av velstanden kom fra låneopptaket. Vi belånte vestens realverdier og kjøpte varer fra Asia for pengene.  Vi brukte mer enn vi tjente i denne perioden. De neste 20 år må vi bruke mindre enn vi tjener. Dette alene vil redusere vår kjøpekraft med 10-15 %.  I tillegg er mange høyt betalte arbeidsplasser innen produksjon fjernet, og er erstattet med lavt betalte jobber i servise yrker.   
I dag har vesten et velstandsnivå/utgiftsnivå som det er umulig å betjene. Et eksempel, ingen land eller firmaer har råd til å betale pensjoner overhodet!  Pensjonssystemene i vesten er verdens største pyramidespill.  Dette pyramidespill går bra så lenge befolkningen vokser og vi har ubegrenset tilgang på billig energi.  Dette er ikke lenger tilfellet, derfor har ingen land i vesten råd til å betale pensjoner.  Pyramidespillet er i ferd med å sprekke. Da president Roosevelt “den snille demokrat” innførte social  security  i 1935 ble pensjonsalderen satt til 65 år.  Den gang var gjennomsnittsalderen i USA 61 år.      
EU har et underskudd i sitt pensjonssystem på 1900 milliarder EUR pr år. Pensjonsalderen må heves  omtrent 15 år hvis regnestykket skal gå opp. Hva er da arbeidsløsheten i Europa?   GM (bilprodusenten) hadde en pensjonsforpliktelse på omtrent 2000$ pr bil da de gikk konkurs.  Fabrikk fortjenesten på en medium bil er 1500-1800$. Pensjonssystemet er ett eksempel på ett vel- standsnivå, som det ikke er mulig å betale for, over lang tid.

Gjelden i Europa og USA er umulig å betjene.  Sanering av gjeld er nødvendig for å få hjulene i gang igjen. Dette vil det føre til et fall i prisen på fast eiendom.  En må regne med et fall på ca 50 % fra dagens nivåer i gjennomsnitt i Europa og USA (I forhold til lønn).  Prisen på eiendom i Japan har nok allerede stabilisert seg, den er ned ca 85 % siden 1990. Når prisene på eiendom faller vil det føre til et insolvent (les konkurs) bankvesen i vesten.  Alt i alt er vesten inne i en nedadgående gjeldsspiral som det vil ta 10-20 år å avvikle.  Oljefondet kjøper nå luksus eiendommer i Paris og London for 150 milliarder Kr. Er dette smart?  Hvem ga klovnene i oljefondet tillatelse til dette?  Oljefondet er opp- satt til å gi positiv avkastning i en voksende økonomi.   Hvem skal vi “henge” for å ha sløst bort nasjonalformuen?  Fortjener Norge en så dårlig ledelse som vi har hatt de siste år? Se for øvrig skrivet “ OLJEFONDET i en usikker verden.”  Utgave 2011.   ( Første utgave 02- 2002).
      
Høye energipriser.

Høye energi priser må verden leve med i minst 30- 40 år fremover.  Det er slutt på de billige og lett tilgjengelige hydrokarboner.  Dette i tillegg til at over 3 milliarder mennesker er i gang med å heve sin levestandard hurtig. Vi har ingen mangel på hydrokarboner og vi vil aldri gå tom, men prisen vil stige.  Vårt største problem de neste 10-20 år er at vi vil oppleve mangel på nok billig flytende drivstoff.  Vi vil ikke rekke å ombygge vår økonomi raskt nok til å utnytte gass / fornybar energi i så stor grad at det kan erstatte flytende drivstoff.  Dette vil føre til mangel/høye priser på energi.  Det er en mulighet for at prisen på energi vil bli så høy at våre demokratier vil bryte sammen.  Når et flertalls demokrati opplever fallende levestandard over en lengere periode vil det sannsynligvis ende i ekstremisme.
                                                                                                                                          Prisen på fornybar energi faller kontinuerlig, og vil om ikke mange 10 år utkonkurrere hydrokarboner som energi kilde.  På lang sikt (ca 100år) vil energi bli like billig som norsk vannkraft (kr 0,03 pr KW/t.)  Solen skinner gratis, så når infrastrukturen er bygget og avskrevet vil verden ha meget billig energi.  Hvis vi i Norge er smarte, og utnytter vår vannkraft riktig, så kan vi som land “tyvstarte” med billig energi.  Det vil gi Norge en god mulighet til å utvikle ny industri i ly av vårt høye kostnads nivå.  Kort sagt, så stiger BNP når energiforbruket stiger. Når energiforbruket faller vil også BNP falle.  Stiger energiprisen for mye og for hurtig vil forbruket falle, og føre til et fallende BNP.  Energi effektiviseringen går meget sakte, i området 0,2-0,5 % pr år.

Høye energi priser, som verden vil måtte leve med i flere 10 år vil gjøre det vanskelig å skape høy vekst i verdensøkonomien som helhet.  Vestens økonomiske system er avhengig av billig energi for å gi vekst.  Måten vi bor, arbeider, og lever på er avhengig av et økende energiforbruk hvis vi ønsker et stigende BNP. Hvis vi gjennom avgifter og restriksjoner reduserer energi forbruket vil vi ikke skape vekst. ( se for øvrig skrivet “Billig energi er grunnlaget for velstand”)

Konklusjon.

Disse 3 trender som motarbeider veksten i økonomien, i særlig vestlige land, er noe vi ikke kan forandre på kort sikt.  Men noe kan gjøres som vil gjøre problemene mindre på sikt.

Vi kan innføre tiltak/ holdningsendringer som stimulerer smarte/sterke kvinner til å få barn.  Fødselsraten bør ligge på 2,1 min jevnt fordelt på alle samfunnslag. Eks vis i Norge ligger fødselsraten på ca 1,85 totalt.  Dette er for lavt, og fødselstallene er ujevnt fordelt .

Vi kan fjerne/senke verdien på EURO i Europa, slette gjeld og nedjustere eiendomsverdier så hurtig som mulig.  Først når gjelden er kraftig redusert, valuta kursen senket, (bedring av konkuranseevnen) vil vi få i gang aktivitet og stigende verdiskapning.   Dagens politikk i Europa motarbeider nødvendige korreksjoner i økonomien, og kan føre til økt fare for konflikt og kaos.

Vi kan fjerne avgifter og restriksjoner ved bruk av energi.  Gjør energi så billig som mulig, det vil gi en kraftig vekst impuls. Europeiske politikere gjør det motsatte, de hever avgifter og lager stadig flere restriksjoner. ( les gjerne skrivet ” CO2- Moderne tids største bløff).  Europa har som USA store forekomster av skifergass.  Hvis europa åpner for rask utbygging av skifergass, vil dette kunne redusere noen av de kommende store problemer.  Norge har også forekomster av skifergass på øst-landet.  Et fallende energiforbruk gir et fallende BNP.  Hvis et flertalls- demokrati opplever fallende BNP over lenger tid vil det føre til anarki og kaos. Med mindre vi får opp fødselstallene, sanerer gjeld, og senker prisen på energi, vil fremtiden i Europa bli en lite hyggelig opplevelse.

Utdannelse.

 De siste 30 år har vesten over utdannet en for stor del av befolkningen.  Det at “alle” skal ha høyere utdannelse har vært med på å senke samfunnets verdiskapnings evne.  Vi må ha en balanse mellom tenkere/oppfinnere og verdiskapende arbeidere.  Vi må gi 1 % av befolkningen ubegrensede resurser til utdannelse.  25 % kan få tilgang til høyere utdannelse.  Dagens system, at alle som ønsker det får tilgang til høyrere utdannelse, er tåpelig.  Sender vi alle som har 2 ben til OL på 100 m?  Nei, vi sender kun de beste av de beste.  Det at du har et hode med noe inni skal ikke automatisk kvalifisere til høyere utdannelse.  Er du smart/intelligent får du høyere utdannelse. Er du ikke smart må du finne på noe annet. Over utdannelse av vestens befolkning er et meget stort problem som skaper mange tapere i dagens samfunn.  I tillegg til at det “ binder opp” god energisk arbeidskraft.         
 
Videre bør våre ledere opptre på en måte som skaper tillit til penge og finanssystem.  Når lederen for verdens viktigste sentralbank sier at renten på US$, verdens reserve -valuta, skal være 0 % i 2 år fremover, ja da har de panikk.  Når man sier at penger har 0 verdi, da forteller man verden at finanssystemet er på vei mot kollaps. De som har manipulert finanssystemet i verden har nå mistet kontrollen. Vi opplever i disse dager desperate handlinger av vestens ledelse.   Finanssystemet og betalingssystemet er basert på tillit.  Det som vestens ledere har gjort de siste år er med på å senke tilliten til penger og finanssystem.  Siste Nytt:  ( Det går nå tunge rykter  om at Tyskland er i ferd med å “trykke” D- Mark).  Tyskland vurderer seriøst muligheten av å forlate EURO systemet.  Dette vil gjøre det lettere for resten av EURO sonen.  De kan da senke kursen på EURO 30-40 % ganske raskt.  
    
I tillegg  til problemene i Europa og USA trues verdensøkonomien av  kollaps i Kina.  Kina er en katastrofe som venter på å skje.  Kina vil se et kraftig fall i sin økonomi de nærmeste år.  Kort fortalt er dette en boligboble med 65 000 000 ledige boliger. Gjennomsnittlig inntekt/boligpris er 1-10.  I vesten er forholdet 1-5. Et bærekraftig langsiktig nivå er 1-2,5. Når Kina kollapser økonomisk er det svært sannsynlig at Kina også kollapser som system. Dette vil bli en svært alvorlig situasjon for verdens stabilitet. ( Se skrivet “Kina en katastrofe under utvikling”)

OLJEFONDET vil bli halvert i løpet av uker når dette inntreffer.

Mange av oljefondets posisjoner vil gå i 0, de vil forsvinne. Oljefondet vil bli påført meget store permanente tap.  Er stortingets politikere klar over hva som er på gang?  Dagens sentralbanksjef er en “lydig” byråkrat som gjør og sier hva systemet ønsker han skal si.  I dagens verdenssituasjon trenger Norge dyktige personer i alle sentrale posisjoner.  Sterke personer med evne til aktiv dynamisk tankegang.

www.etbedrenorge.no     10-2011.    per@etbedrenorge.no

Aktuelle artikler: