Vestens multikulturelle eksperiment.

Vil vesten overleve, sosialt og økonomisk, dagens meget raske innvandring av fremmedkulturelle?

 Hva er fordeler og ulemper ved samfunn hvor alle religioner og kulturer bor og arbeider sammen? Hvis dette eksperimentet går galt, hvordan skal det håndteres? 

Ser vi på to andre store multikulturelle land i verden, USA og Brasil, så har disse land enorme problemer på grunn av en  uensartet befolkning. Europa er på vei mot tilsvarende tilstander, noe som er selvvalgt gjennom en enorm innvandring de siste 40 -50 år. FN og EU er hovedansvarlig for dagens politikk.

Alle liker sine egne best. Dette gjelder for alle skapninger på jorden. De som liker sine egne aller best på jorden er Japanere. De ønsker ikke innvandring, og derfor faller nå folketallet raskt i Japan. Japan har en homogen befolkning som er fredelig og uten store konflikter. Japanere er fornuftige mennesker. Vi er nå 7,2 milliarder mennesker på jorden, ikke to er like. Her begynner problemene, dess mer ulike mennesker som lever sammen i våre samfunn er, dess høyere blir konfliktnivået. Man kan enes om følgende: God politikk, det er å legge til rette for muligheter til minst mulig problemer og konflikter. Dagens innvandringspolitikk i Europa fremmer det motsatte. Er dette fornuftig? Hvordan vil det stigende konfliktnivået påvirke Europas verdiskapningsevne? Dagens samfunnsmodell i Europa er ulønnsom, de fleste land drives i dag med store underskudd. Innvandringen av muslimer og fremmedkulturelle vil svekke verdiskapningsevnen ytterligere.

Hvorfor har/ønsker Europa en stor innvandring? Europa har en samfunnsstruktur som medvirker til at fødselsraten er meget lav. Dette er ikke bærekraftig og må endres. Det må bli lønnsomt og attraktivt å gjøre verdens viktigste jobb, nemlig å lage nye gode mennesker. Hvis alle land i verden hadde en fødselsrate på cirka 2,1, og derved et stabilt folketall, da ville verden være langt fredeligere. Da vil det også bli mulig å fjerne ekstrem fattigdom.

Nåtidens store innvandring av fremmedkulturelle har gått for raskt. Vi ser nå hvordan konfliktnivået stiger i Europa. Sikkerhetsmessig er innvandringen av fremmedkulturelle enormt kostbar, både i rene utgifter og ved tap av frihet for enkeltmennesket. Europa og USA, den personlige frihets høyborg, er nå på vei til å bli politistater hvor alt og alle overvåkes døgnet rundt. Enkeltmenneskets frihet er ofret for staten og systemets sikkerhet. Det multikulturelle samfunnet er nå et sikkerhetsmessig mareritt, som senker vestens verdiskapningsevne betydelig. Muslimer ser ut til å være den innvandrergruppe som skaper mest problemer og konflikter. Muslimer ønsker å leve som muslimer, vestlige kristne ønsker et annet samfunn. Vi kan ikke forvente at alle skal ha de samme ønsker og mål i livet, derfor bør ikke alle kulturer og religioner bo i samme land. La muslimer bo i sine land, og utvikle sine samfunn som de ønsker i sitt eget tempo.

Her i Norge ser vi tydelige tegn på at de muslimer som hittil har innvandret ønsker å forandre Norge. De er foreløpig ikke veldig mange, men de er frekke nok til å kreve omfattende endringer av det norske samfunn. Hva vil skje når muslimer får flertall i bystyrer? Hva ville skje hvis de fikk flertall i stortinget? Det spørsmålet vi må stille til dagens ung er, vil du like å leve som en muslim en gang i fremtiden? Hvis svaret er nei, da må våre grenser stenges for muslimske innvandrere. Den dagen muslimer oppnår flertall, da vil det kun være en løsning, nemlig en deling av Norge. Vil en slik deling skje fredelig eller ved borgerkrig?

Litt historie. Områdene mellom Eufrat og Tigris var verdensledende for 3000+ år siden. I dette samfunnet ble grunnlaget lagt for det som fortsatte i Hellas, og senere resulterte i Europa som ledende verdensmakt. Områdene mellom de store elver ble etterhvert muslimsk, og det resulterte i en langt svakere utvikling enn i det kristne Europa. Muslimske samfunn har en lavere gjennomsnittlig verdiskapningsevne, og vil derved bli mindre velstående enn andre samfunnstyper. Når store grupper i et samfunn har en lavere verdiskapningsevne, så er dette et forsterkende element for konflikter.

Såkalte muslimske «flyktninger», de flykter fra land og samfunnssystemer de ikke liker. Når de så ankommer Europa, så prøver de å omdanne Europa til et samfunn som likner på det de flyktet fra. Hva er logikken her? Hvorfor ikke konvertere fra Islam, og få et godt liv i Europa? Hvorfor flykter de til land de tydeligvis ikke liker? Eller er motivet et annet, erobring og maktovertakelse i Europa?

Europa er tolerante som slipper inn muslimer, men vil muslimer være tolerante når de oppnår flertall og makt i Europeiske land? I dag finnes det ikke muslimsk kontrollerte land hvor kristne og andre grupper har gode levekår. Dette viser at muslimer ikke er tolerante.

Europeiske land har de siste tiår blitt styrt av svake og naive politikere. Naive personer har håp og drømmer, som er vel og bra. Du kan styre en familie med naiv snillisme, og det kan gå bra. Et land derimot, må styres med fornuftig realisme. Det finnes ingen lett og enkel måte å reversere en feilslått innvandring av fremmedkulturelle til Europa. Derfor bør nå innvandringen stanses noen tiår, så en kan se hvordan dette utvikler seg fremover. I dag har Europa over 30 millioner arbeidsløse, og trenger ikke flere innvandrere de nærmeste år. En fortsatt høy innvandring vil resultere i kaos og kollaps.

Vennlig hilsen Per Øivind Næss. 11-01-2015. www.EtBedreNorge.no

Category:

Nye Innlegg: