Makro-økonomisk statusrapport. No 8. Aug 2013.

Verdensøkonomien er, som nevnt i No. 7, inne i en fallende trend. Verdens ledende finanspolitikere og økonomer har «malt seg inn i et hjørne» og har nå ingen andre utveier enn en stadig økning av pengemengden. Denne meget ekspansive pengepolitikken har ført til en midlertidig (kunstig) oppgang i deler av verdens aksjemarkeder. Fra tid til annen blir det sagt at nå er det snart tid for en innstramming i pengepolitikken, men dette vil ikke være mulig. Gjelden i verden er for stor. Eksempelvis, så er total gjeld i Japan og England cirka 500 % av BNP.  USA ligger på cirka 350 %. Når gjelden er så høy, da tåler ingen land høyere renter. Eneste måte å holde rentene nede, er en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Tiåringen i USA spratt opp omtrent 1 % på kort tid nylig. Det eneste som kan gjøres for å utsette en renteoppgang, er «pengetrykking». «Markedet» ønsker nå høyere renter, «smarte» penger er på vei ut av statsobligasjoner. Sentralbanker og regjeringer verden over vet at ingen tåler høyere renter med dagens høye gjeldsnivå. Derfor vil en stadig kraftigere økning av pengemengden bli gjennomført. Dette vil, og kan pågå i flere år fremover, og vil ende med ukontrollerbare konsekvenser. Verden er på vei mot en reprising av div verdigrupper. Prisen på boliger må kraftig ned i forhold til lønnsnivå. Boligpriser og lønnsnivå må være i harmoni, det vil si i et forhold på omtrent 2,5 – 1.  For å oppnå dette, må mye av verdens gjeld slettes. Dette vil bli en pinefull og langdryg prosess. Hva er årsaken til at verdens finanssystem og bankvesen står på kanten av en kollaps?

Årsak nummer en, politikere tror de kan bevilge velstand. Årsak nummer to, finanssystemet og pengesystemet, er ikke bunnet til realøkonomiske forhold i verdensøkonomien. Da Nixon fjernet båndet mellom gull og US$ i 1971, begynte en 40 år lang gjeldsekspansjon. Vi er i ferd med å nå toppen på denne gjeldsøkning, frem mot 2050 vil vi se det motsatte, stigende renter og nedbygning av gjeld. Politisk, dette vil bety slutten på en periode med politikere som sier «stem på meg, og du skal få enda mer». I dag kan sentralbanker lage lekepenger til fjollete politikere, som fører kriger de ikke har råd til, og bevilger velstand til velgere som ikke fortjener velstand.             

Hvordan styres og kontrolleres verdensøkonomien? Hva burde gjøres annerledes? Her er noen tanker om dette i kortfattet form.

BNP brukes i dag som mål på et lands økonomi, og man bruker renten som et styringsredskap. BNP sier nærmest ingenting om et lands økonomi, og renten bør ikke brukes som et styringsverktøy, det er direkte tåpelig. Renten bør styres av markedet. Politikere kan bruke bedre og mer direkte metoder for å bremse eller stimulere forskjellige deler av økonomien. Det bør alltid være realøkonomisk lønnsomt å spare. Når renter, som i dag, holdes kunstig lave, da inntreffer ikke en dynamisk fornying av økonomien. Svake virksomheter holdes i live, virksomheter som har lav verdiskapning. Vi bygger for dyre hus, og «bobler» oppstår ved at prisen på enkelte verdigrupper stiger for mye.                Rentene er blitt holdt kunstig lave lenge. Det gjør at «svak økonomi» i bedrifter og hele land overlever. Alt det dårlige som skulle avgått ved døden, og gitt plass til bedre og mer lønnsomme virksomheter, er fortsatt i live. En virkelig fornying av økonomien vil ikke inntreffe før rentene har blitt normalisert, og alle svake virksomheter er konkurs. Da blir det plass til nye og bedre, og mer lønnsomme bedrifter. Derfor er verdensøkonomien fortsatt i fall. Hvor lenge nedgangen vil vare beror på hvor lenge vi lar dumme og udugelige personer styre våre samfunn. I dag har det «dumme flertalls tyranni» plassert sine egne udugelige på toppen i samfunnet. Dette vil dessverre forlenge og forsterke nedgangen i økonomien, og gjøre omstillingsperioden lenger enn nødvendig. Resultatet av denne dårlige ledelse kan bli anarki og opprør. Det dumme flertall kan komme til å miste tiltro til systemet, og dette kan føre til virkelig store problemer.             

 Problemene i verdensøkonomien er blitt kraftig forsterket fordi feil virkemidler er brukt for å håndtere situasjonen. Ved å bruke andre indikatorer på økonomien, kan en iverksette tiltak på et mye tidligere stadium.  Hva er BNP? Hva kan dette tallet fortelle oss om et lands økonomi? Uttrykket BNP blir brukt av mange som ikke forstår hva dette begrepet beskriver, og hvor upresist det beskriver et lands økonomi.  BNP, brutto nasjonal produkt, blir brukt for å måle om økonomisk aktivitet vokser eller minsker. BNP forteller ingenting om et land har stigende eller fallende verdiskapning. Derfor er BNP et tall som ikke har noen særlig verdi når du skal bedømme om et lands økonomi er sterk eller svak.

 BNP forteller ingenting om kvaliteten av hva som foregår.  Verdens ledende økonomer bruker altså et tall som er «verdiløst» for å bedømme et lands økonomi. Man vil ha et stigende BNP for enhver pris, gjerne sammen med stigende priser (inflasjon). Norges bank sier de vil ha 2 % inflasjon nå om dagen. Hvorfor? Det finnes minst 3 typer inflasjon og minst 2 typer deflasjon. Hvorfor henger sentralbanker og økonomer seg opp i BNP og prisforandringer når det virker som de ikke forstår hva de snakker om? Hva er motivet for å handle som de gjør?

 De siste 50 år har bygging av store boliger vært i fokus. Gi stimulanser via skatteseddelen, og befolkningen bygger dyre boliger. BNP stiger og alle har jobb, økonomien i landet går så det griner, alle er fornøyd. Politikere blir gjenvalgt, de er jo så flinke til å holde trykket oppe i økonomien. (Alle har glemt at disse dyre boliger er bygget med gjeld). Det er enkelt fortalt hvor Europa er i dag. I tillegg ble kvinner lokket ut i arbeid. Når hele befolkningen jobber (alt for mange i offentlig sektor) da stiger også BNP, og  gir økonomien en kortsiktig kunstig økning. Samtidig glemte man en viktig del av økonomien, som er å lage nye gode mennesker. Derfor har Europa i dag en gammel befolkning, dette er det største økonomiske problemet i Europa i dag. Det vil ta 25 år å rette opp dette, hvis man starter i dag. Og derfor er krisen i Europa så vidt begynt. Det å gi europeiske kvinner en bonus for hvert barn født de neste 5 år er det viktigste enkelttiltak man kan iverksette for å rette opp dagens skakkjørte Europa.  Les gjerne www.ABetterEurope.eu           

Europa betaler i dag en høy pris fordi økonomer og politisk ledelse ikke kan lese og forstå hvordan en økonomi fungerer. Når alle sitter «stille», og låner penger på sin bolig, noe som myndigheter i vesten har gjort lønnsomt de siste 50 år, da stiger BNP. Men befolkningen gjør «ingenting», de bruker sine lånte penger på å kjøpe importerte varer. De lever stort, og tror de er rike. Dette har pågått i vesten i mange tiår. Politikere og byråkrater føler seg smarte, alt går jo så bra. De blir gjenvalgt, og alle er glade.

Europeiske politikere har i tillegg, til en elendig økonomisk politikk, eksperimentert med massiv innvandring av fremmedkulturelle. Et blandet samfunn fører til flere konflikter, og en redusert verdiskapningsevne. De neste 20 år vil vi se en svakere økonomi, dette vil forsterke konfliktnivået kraftig. Europa er inne i en periode som vil minne mye om 1920 og 1930 tallet. Det som gjør situasjonen mye mer alvorlig i dag, er en aldrende befolkning. Europa bør for en periode, raskest mulig, doble fødselsraten. Den såkalte «likestillingen mellom ulike mennesker», har ført til fatale konsekvenser.  

På toppen av alle overnevnte problemer, har man som eneste verdensdel, høye avgifter på energi.  Dyr energi svekker Europas konkuranseevne kraftig.  Europa har gjort alt feil på en gang de siste 40 år, og fortsatt ser det ut for at kursen ikke endres. Forsetter man med dagens kurs vil/kan dette ende i anarki, kaos og uroligheter. Det virker ufornuftig.               

Verdens finanssystem er i dag ustabilt. Sentralbanker og politiske myndigheter eksperimenterer med verdensøkonomien på en måte som virker ufornuftig og uforsvarlig. Situasjonen vil sannsynligvis komme ut av kontroll før eller siden. La oss først se litt på Japan som har høyest gjeld og en meget raskt aldrende befolkning.. De ligger 10-15 år foran vesten i utvikling.  

Japan opplevde en enorm vekst utover 1980 tallet. Priser og verdier gikk til himmels. På et tidspunkt utgjorde eiendomsverdiene i Japan 40 % av eiendomsverdiene i hele verden. Så kollapset boblen cirka 1990, og siden har man sett nedgang. I begynnelsen var årsaken til nedgangen selve kollapsen og turbulensen som oppstår når alt av verdi reprises. Men hvorfor har man ikke sett fremgang og oppgang i økonomien de siste 10 år?

En årsak, er stigende priser på energi. Japan må importere det aller meste av energi og råvarer. Dette har belastet Japans økonomi mer enn i mange andre land. Videre satte Japan i gang med en enorm overinvestering i infrastruktur utover på 90 tallet. Man bygget i øst og vest, en stor del av aktiviteten ga kun en kortsiktig vekst av BNP, men hadde ingen positiv langsiktig innvirkning på verdiskapningen. Utbygging av infrastruktur som ikke gir økt verdiskapning kan føre til konkurs. Staten bygget opp en enorm gjeld i denne perioden, nå har Japan en statsgjeld på cirka 250 % av BNP. (Høyest i verden). Total gjeld nærmer seg 500 % av BNP. Japan vil aldri kunne betjene sin statsgjeld. Japan er konkurs for lenge siden. Dagens statsbudsjett finansieres cirka 50 % via skatter, og 50 % via lån. Hvem låner penger til den Japanske stat for 1 % renter når de vet de aldri vil få sine penger tilbake? Stiger rentene på Japanske statsobligasjoner til 2,2 %, da må Japan bruke 80 % av sine skatteinntekter til betjening av renter på statsgjelden.  Frem til 2030 vil den arbeidsføre del av befolkningen falle med cirka 15 millioner. Skal Japan ha noen mulighet til å unngå total kollaps, da må de få lov til å svekke sin valuta 20-25 % i året i mange år. Vil andre land tolerere dette? Vil de sitte stille, og se sine egne land miste konkurransekraft mot Japan?  Jeg tror ikke det.   

Hovedårsaken til Japans problemer, er en ALDRENDE befolkning. Toppforbruket til en person inntreffer ved cirka 46 års alder. Så faller forbruket ganske jevnt inntil du dør. Dette faktum kan ingen økonom eller sentralbanksjef endre. Japan har i dag en av verdens eldste befolkninger, derfor faller forbruket i Japan. Når forbruket faller, da faller også prisene. Derfor ser man deflasjon i Japan. En stadig eldre befolkning etterspør mindre varer og tjenester, etterspørselen faller raskere enn tilbudet, og hele økonomien i Japan er inne i en fallende trend. Dette er helt naturlig, og hadde ikke skadet noen, hadde dette fått gå sin gang. Det at prisene faller kan ha flere årsaker. Når et samfunn blir mer effektivt, vil også varer og tjenester produseres stadig billigere, og prisene vil falle. Det er hva vi kaller positiv økonomisk utvikling. Vi får en stigende levestandard med samme arbeidsinnsats fra befolkningen.

Verden er nå i full valutakrig, som startet cirka 2009. Dette vil ikke ende godt. 

Japan svekker nå aktivt sin valuta. Det at alle land med egne regjeringer har en egen flytende valuta er bra. Valutakursen kan da korrigere for varierende utviklingstakt og effektivitet i de enkelte land. Men når sentralbanker går ut og svekker sin valuta med «tvang» da vil resultatet ganske sikkert ikke bli bra. «Valutakrigen» startet for alvor i 2009, og den øker i intensitet. Japan øker nå pengemengden 3 ganger raskere enn USA. ( i forhold til økonomiens størrelse).  Japanske Yen har svekket seg fra 76,5 Yen/$ (26-07-2012) til 99 Yen/$ (18-07-2013). Kortsiktig gir dette Japanske firmaer større marginer, og aksjekursene stiger. Når så store kursutslag inntreffer raskt ved tvang, er det ugunstig for verdens økonomi. Verden er i valuta krig, og den blir farligere dag for dag. Neste trekk, som allerede er i gang, er økende tollsatser og restriksjoner på fri flyt av handel og kapital. Verden er inne i en meget farlig utvikling. De neste 20 år vil bli meget spennende. Og ikke minst, gi muligheter til enorme fortjenester for de som forstår hva som er på vei.   

Europa har en uegnet EURO, innført av naive, udugelige og byråkratiske politikere. Land med så store kulturelle forskjeller som Tyskland og Spania, som i tillegg har forskjellige regjeringer, kan ikke ha samme valuta. Tyskland holder valg 22. september, utfallet her vil være medbestemmende på hvor lenge EURO sonen holder sammen.  For å prøve å redde denne tullete EURO, vil den Europeiske sentralbank bli den neste store økonomi som vil øke pengemengden kraftig, og derved tvangs svekke EUROen. Hvis hvert enkelt land i Europa hadde sin egen fritt flytende valuta, da ville problemene i Europa vært langt mindre enn de er i dag. Når valuta kurser kan flyte fritt, og være i fred fra geskjeftige og udugelige sentralbanksjefer, da er rolige valutakurs bevegelser en god moderator mellom de forskjellige og ulike økonomier i verden.

De siste par måneder har vi hørt at sparing (reduserte statsutgifter) ikke lenger er så populært i Europa. Før man egentlig har klart å redusere sine underskudd på statsbalansene, skal man slutte å spare. Var man så naiv at man trodde det var mulig å redusere underskuddene uten at en fikk midlertidige høye arbeidsledighetstall? Europa er konkurs. Da tar det mer enn 2 år å rette opp problemene. Dette vil ta 20-25 år, minst. Og man må iverksette følgende tiltak nå.

Øke fødselsraten i Europa. På sikt må den ligge på 2,1. De neste 5 år gjerne på det dobbelte. (Russland er i gang, Putin betaler bonus til nye mødre, og fødselstallet i Russland var i 2012 det høyeste på 20 år.) England er et unntak i Vest-Europa , her hadde de i 2012 det største årskullet siden 1972.      

Fjern alle avgifter på energi. Videre, legge til rette for billigst mulig energi i Europa.  

Verdens sentralbanker bør få mindre makt, og økonomiene burde styres på en annen måte. (Et lite skriv om dette er på vei).  Hva tror du skjer? USA øker pengemengden. Japan øker pengemengden. Europa øker pengemengden. Kina vil gjøre det samme. Hva forandres av dette? Valutakursene spretter opp og ned, men hva endres?  La oss si den norske kr svekkes fra 7,6 kr/EURO til 9 kr/EURO. Vil du jobbe flere timer i uken? Vil du ta kortere ferie? Vil du få flere barn? Vil du spare mer? Vil du heve din pensjonsalder? Spørsmålet er, hva endrer en tvangsendring av en valutakurs? De grunnleggende faktorer for norsk økonomi vil være de samme, derfor er dette spillet med pengemengder og hurtige endringer av valutakurser kun kortsiktig moro. Hvis Norge vil styrke sin fastlandsøkonomi, da må vi føre en annen politikk, som endrer samfunnet. Hvis din hovedinteresse i livet er å sitte på hytteterrassen å drikke pjolter, da hjelper det ikke med lavere valutakurs. Hvis et land ønsker å bli rikere, da må befolkningen jobbe mer i verdiskapende virksomheter. Hvis vi kun bygger hytter til hverandre, og blander pjoltere til hverandre, da blir vi ikke rikere. BNP stiger av hyttebygging, men landet blir «fattig». Det er meget viktig hva slags økonomisk aktivitet vi bedriver. Offentlig sektor bør utgjøre 40-45 % av økonomien. I Frankrike er tallet 56 %, Norge fastland over 53 %, Europa over 50 %, det sier seg selv at staten og byråkratiet er det moderne samfunns største fiende.  Staten er for STOR. Hvilke forslag er fremmet i stortinget som reduserer offentlig sektor og byråkrati?                                         

USA er på vei mot en sterkere økonomi. Dette skylles billig energi i form av skifergass og olje. USA har lave avgifter på energi, noe som gir dem et stort fortrinn over Europa. USA har en høy og stigende gjeld, og dette har blitt kraftig forsterket av nåværende president, som er like glad i byråkrati og sosiale goder som de dårligste ledere i Europa. Hvis denne utvikling forsterkes, vil det føre til at US $ mister sin status som verdens reservevaluta.  USA har en enorm fordel, alt av råvarer prises i US $. USA har produsert $, og fått varer i retur. Nå er denne fordel i ferd med å reduseres, US $ mister gradvis sin rolle som reserve valuta. Dette vil forandre verden, og til det verre for vesten. USA har ført en ekspansiv finanspolitikk, de har det siste året kjøpt rentepapirer for 85 milliarder US $ pr måned.  Alle disse billige penger strømmer inn i banker og finansinstitusjoner. Dette er hovedgrunnen til at man ser stigende priser på aksjer og boliger i USA. Blackstone, et stort investeringsfond, har nå kjøpt eneboliger for over 5 milliarder $. De kjøper boliger billig på tvangsauksjon, og leier dem ut. De som nå bor i disse boliger har ikke inntekt nok til å kjøpe bolig selv. Hadde dagens oppgang i økonomien vært «sunn og virkelig», da hadde disse boliger blitt kjøpt av de som bor i disse boliger.      

Kinas vekst de siste 30 år har vært drevet av eksport og en oppbygging av gjeld. Nå faller eksporten, og gjelden kan snart ikke økes mer. Kina har vært verdens største kunde av råvarer, Kina er i ferd med å miste futten, dette vil påvirke verdensøkonomien negativt. Les gjerne: «Kina, en katastrofe under utvikling».  

Les gjerne statusrapport No 6 og No 7 sammen med denne rapport, de langsiktige trender forandres lite på et år.

På grunn av bedre teknologi kan vi nå utvinne hydrokarboner som tidligere ikke var tilgjengelig. USA har utviklet og ledet an denne utviklingen. I løpet av 10 år vil følgende land produsere store volumer av disse vanskelig utvinnbare hydrokarboner.  Mexico. Argentina.  Australia.  New Zealand.  Kina. Russland.  England. Ukraina. Polen med flere.  Stadig mer energi vil bli produsert lokalt, dette vil føre til lavere transport behov av energi, (negativt for shipping).  Energiprisen er inne i en fallende trend, noe som vil påvirke norsk økonomi. Vi bør også være psykisk forberedt på at verdien av oljefondet kan falle 30-50 % ved en akutt krise i finanssystemet. 

Et Bedre Norge as.                 19-08-2013.         per@etbedrenorge.no

Content here

Aktuelle artikler: