SKATT og AVGIFTER påvirker økonomien forskjellig. Ønskes større verdiskapning i Norge, må avgiftsnivået senkes.

Alle har et syn på dette. Noen vil kutte skatter og avgifter, andre vil heve dem. Hvordan påvirker skatt og avgifter norsk økonomi, og oppnår man hva som ønskes? Er alle klar over hvordan skatter og avgifter påvirker verdiskapningen i norsk økonomi? Når man følger den politiske debatten om økonomi, virker det som enkelte burde tenke litt mer, før det menes og snakkes.

        Skatte og avgiftsnivået danner grunnlaget for statens andel av økonomien i Norge.  

 Statens andel av BNP er cirka 53 % av fastlandsøkonomien i Norge.  Dette er et nivå som ikke vil være bærekraftig når oljeinntektene faller. Derfor bør alle gjør seg opp en mening om staten bør bli større eller mindre, fra dagens nivå. Et bærekraftig nivå uten ekstraordinære inntekter ligger i området 40-45 % av BNP. Husk også, vil en snu økonomien i et land, uten kollaps og kaos, vil dette ta 30-40 år.    

               Skatt trekkes av lønnsinntekter, i bedrifter trekkes skatt av overskuddet.

 Når en senker skatt på lønn stiger kjøpekraften med samme arbeidsinnsats. Vanlige lønnsmottagere vil da i de fleste tilfeller etterspørre flere varer og tjenester, og BNP stiger. Noen vil også arbeide mindre fordi de sitter igjen med en større del av inntekten. Det meste av varer som konsumeres i Norge er importert. Redusert skatt på lønn vil derfor gi liten eller nærmest ingen økning av verdiskapningen i Norge. Det blir litt som å tisse i buksen, det varmer med en gang. BNP stiger som sagt, og på kort sikt vil økonomien «vokse». Men på lenger sikt vil det gjøre oss fattige. Hvis skattesenkninger skal gjøre oss rikere, må statens utgifter krympes med tilsvarende beløp.

 Bedrifter skatter av sitt overskudd. Endringer i skattenivå påvirker ikke verdiskapningen på kort sikt. Er kapital skatten urimelig høy i forhold til utlandet vil bedrifter som har mulighet flytte ut av Norge. En bedrift som går godt, (har gode rammevilkår) vil fortsette å produsere i Norge, uavhengig av om skatten heves eller senkes noe. Husk alltid at bedrifter betaler inntektsskatt av overskuddet, etter at alle utgifter er trukket fra.        

Høye avgifter og gebyrer, gjør det dyrt å bo, og drive i Norge. Vi må legge til rette for en høyere verdiskapning. I dag verdiskaper det norske folk cirka 50 % av forbruket. Dette må heves til 100 % den dagen oljeinntektene er slutt.  

Når en senker avgifter gjør man det billigere å bo, og drive i Norge. Dette vil føre til økt aktivitet og en større verdiskapning på sikt. Når verdiskapningen stiger vil også skattegrunnlaget øke etter hvert. Da vil økonomien lettere komme inn i en positiv oppadgående trend. Hvis norske politikere ønsker å gjøre Norge rikere, og legge grunnlaget for verdiskapene arbeidsplasser, da må de først fjerne avgifter og gebyrer, deretter kan man eventuelt senke skatt på lønn og overskudd. Her er noen av de viktigste avgifter som bør fjernes omgående:

Alle avgifter på drivstoff, og energi i alle former.  Årsavgifter på kjøretøyer. Formueskatt og eiendomsskatt. Det må bli gratis å bevege seg i Norge,(bomavgifter og parkering). Avgiftsreduksjoner som dette vil gjøre det mer lønnsomt å produsere i Norge. Det er bedriftenes kostnader som avgjør om det skapes arbeidsplasser. Skatteprosenten på overskuddet har en mindre betydning.       www.EtBedreNorge.no                               24-11-2012.           per.naess@yahoo.com  

Content here

Category:

Aktuelle artikler: