Billig energi er grunnlaget for velferdssamfunnet.Norge har billig energi, hvorfor utnytter vi ikke denne fordel?

Generelt, så vil et høyere forbruk av energi gi stigende velstand, med et stigende BNP. Asia har sterkt stigende energi forbruk (+ de har lavere energi priser), derfor har deres sterke vekst de siste 10 år vært mulig. I tillegg har de en lavere levestandard, og har lav gjeld. Dette gir Asia lavere drifts-kostnader enn vesten. Men uten et stigende forbruk av energi er vekst ikke mulig. Så lenge vesten hever energiprisen via avgifter vil vesten ha en fallende levestandard. Høyere energipriser gir et lavere forbruk av energi, og derved lavere vekst. Avgifter har vært hevet mye raskere enn energi-økonomiseringen i vesten. Skal vi opprettholde vår levestandard, bør vi ikke øke avgifter/pris på energi raskere enn vi klarer å effektivisere vårt energiforbruk. La oss se historisk på vekst og energiforbruk..
Velstandsutviklingen hos bofaste bønder lå nærmest stille over en periode på 3600 år. Fra år 1800 før Kristus og frem til ca år 1800 stod utviklingen av materiell velstand stille. Oldtidens Egypt, Hellas og Babylonia, hadde til tider et høyere velstandsnivå, og dette skyldes i hovedsak en effektiv utnyttelse av slaver, tidligere tiders billige energi. Cirka år 1800 begynte noe å skje, mennesker ble i stand til å utnytte energi på en ny måte. Fra år 1800 til år 2000 hadde Europa en gjennomsnittlig vekst på 2 % pr år. Det foregikk en ekstrem utvikling fra 1800 til 1900 for første gang i historien. Dette skylles tilgang på billig energi, nemlig hydrokarboner. Mange kulturer har tidligere hatt et høyt kunnskapsnivå, men de manglet tilgang/evne til å utnytte billig energi.

Vestens økonomiske system er basert på ubegrenset tilgang på billig energi. Når prisen på energi stiger og eller blir avgiftsbelagt synker vår evne til å produsere velstand.  Når samfunnet må bruke flere timer for å skaffe/kjøpe nødvendig energi, blir det færre timer igjen til å lage velstand, og vi får en lavere levestandard. Frem til cirka år 2000 hadde verden overskudd av billig energi. Verden vil de neste 20-30 år oppleve en periode med dyrere energi. Ubegrenset tilgang på billig energi vil igjen være tilgjengelig når vi kan utnytte sol-kraftverk i bane rundt jorden,(disse vil kunne levere strøm 24-7). Og/eller bygge sol-kraftverk i jordens ørken-områder. Begge disse former for kraft er avhengige av overførings systemer med lavt energi-tap, og solceller med virkningsgrad på 30-40 %. Inntil verden igjen får ubegrenset tilgang på billig energi, vil verdens-økonomien totalt sett være svak. De områder i verden som har tilgang på den billigste energien vil ha vekst. Kinas meget høye vekst de siste år skylles en manipulert og tvangsstyrt økonomi, som nå er på vei mot kollaps og mye lavere vekst.

Olje prisen ble i 2010 subsidiert med ca 350 milliarder US$ i deler av verden. Det vil si at olje produkter blir solgt under markedsprisen på verdens-markedet. I mange land koster bensin og diesel/fyringsolje ned mot 1 kr pr liter, mens verdensmarkedsprisen ligger på ca 4,5 til 5,5 kr pr liter. Derfor kan disse land oppnå en høy vekst. ( noe de selvfølgelig trenger). Men det er noe som heter “for mye og for lite” Det skal gjerne være en balanse i alt. Hvis vi her i Norge ønsker en større verdiskapning, må vi se på det totale pris-nivået på energi i Norge. Siden Norsk vannkraft er evig-varende, vi vil aldri gå tom. Produksjons-kostnaden er 2-3 øre pr KW. En meget god måte å øke norsk verdiskapning på, er å gi det norske folk billig, elektrisk kraft.

Norge har «gratis” energi fra vår vannkraft. Hvorfor utnytter ikke Norge denne unike energikilde til vår fordel? Fra cirka år 1900 til cirka 1985 utnyttet vi vår billige el kraft på en god måte.( Da begynte el mafiaen sin destruktive virksomhet i Norge. Eks, Hafslund har 2 personer som jobber som lobbyister mot stortinget. Hvorfor? ) Hvis en tilbyr billig el-kraft til Norsk industri blir den lønnsom og konkurranse kraftig. Får private billig strøm kan de leve med lavere lønninger. Norge bør gradvis senke sitt kostnadsnivå med cirka 30 % kontra våre handelspartnere. Gjør Norge dette riktig, kan vi gradvis bygge opp verdi skapende virksomhet som kan erstatte fallende olje inntekter.

Billig energi er grunnlaget for den velstandsutvikling vi har sett i verden fra 1900 til i dag. Vestens samfunnssystem er i dag ikke lenger lønnsomt på grunn av høye energi priser og høy gjeld. Det vi her i Norge kaller “velferdssamfunnet” er helt avhenging av billig energi. I dag er det Norske samfunn helt avhenging av oljepenger, og uten disse penger kunne vi ikke ha leid/kjøpt alt vi trenger fra utlandet, og som holder velferdssamfunnet i gang. Hadde resten av verden hatt like høye energi priser som vi har i Norge, ville prisen på alle varer og tjenester vi importerer vært langt høyere, og vår velferdsstat ville ikke vært mulig. Norske politikere lever i sin egen “drømmeverden”. Eksempelvis, man tror at elever som ikke får karakterer blir like flinke. Man tror at man kan heve energi prisen, og likevel bli rikere. Man tror man kan heve skatter og avgifter, og bli rikere. Hvis verden hadde kopiert den norske samfunns-modell, ville vi hatt varemangel, konflikter og sult i store deler av verden.    
 
Norge har ca 125 TWH utbygget vannkraft. Vi kan bygge ut ca 50 TWH til når vi ønsker/trenger kraften. Videre kan vi ved oppgradering av gamle kraftverk oppnå inntil 30 % flere KW/t fra den samme vannmengde. Gamle kraftverk fører vannet gjennom tuneller i fjellet, dette gir en lavere vannhastighet og derfor tap av effekt. Ved å legge om til stålrør oppnår en mye større fall hastighet. Hvorfor bruker vi ikke noe av vår kapital på dette?  Hvorfor setter ikke statskraft opp 1000 store vindmøller langs kysten? 5000 MW fra vind er lett å blande med strøm fra fossekraft.

Vann og vindkraft er gratis kraft frem til neste istid. De siste 25 år har Norge gitt fra seg fordelen med billig kraft, noe som virker tåpelig. Hvorfor gjør vi det?    

Det er 2 hovedårsaker til dette. Inntektene fra høye kraft priser blir delt mellom staten og private nett eiere. Cirka 15 milliarder går til den private kraft industrien, og ca 40 milliarder går til staten. Private liker alltid å tjene penger. Staten i Norge trenger også penger fordi norske politikere fører valgkamper under mottoet “stem på oss, og du skal få dobbelt så mye” Så lenge norske politikkere fortsetter denne praksis vil statskassen aldri få nok penger.

På 1980 tallet var praksis at man lot magasinene fylles 100 % før man begynte å selge ut overskuddskraft til lav pris. I dag selger man kraft ut av landet fortløpende og fyller ikke opp magasinene mer enn ca 70 %. Man håper på styrtregn i 3 mnd hver høst. Når dette ikke slår til møter man vinteren med for lav magasin fylling. Denne «fabrikkerte» vannmangel brukes så som påskudd for enda høyere el priser. Statskraft bør legges ned i dagens form, skift ut hele ledelsen, få inn friske folk som har evne til aktiv dynamisk tankegang. Statskraft som det styres i dag, er til enorm skade for Norge.

Moderne tids største bløff, troen på at utslipp av CO2 fører til høyere temperatur på jorden, er nok en sterkt medvirkende årsak til Norges dårlige energi politikk de siste år. Hvor lenge skal uvitenhet hindre Norge i å føre en verdiskapende energi politikk?

For øvrig, Norges landbaserte økonomi har verdens laveste CO2 utslipp, for de som synes det er viktig. Derfor er det ikke nødvendig å finne opp hjulet på nytt, bare utbygg og effektiviser norsk vannkraft.

www.etbedrenorge.no     08-06-2011   per.naess@yahoo.com

Category:

Aktuelle artikler: