Bør norsk vannkraft disponeres på en måte som gir større verdiskapning i Norge?

Norsk kraft debatt har pågått i mange år. Lite godt har hittil kommet ut av denne debatt. Byråkrater, politikere + el-industrien har styrt og kontrollert debatten slik at lite godt har skjedd for Norge. Nå er det på tide at sannheten kommer frem for det norske folk.

Billig energi er grunnlaget for vår sivilisasjon og vår velstand.  Uten energi er vi tilbake  på 1800 tallet. Har et samfunn billig energi blir det rikt. Er energien dyr blir vi fattige. Dyr energi er hovedårsaken til utløsningen av vestens finanskrise i dag.

Norge har "gratis " energi fra vår vannkraft. De fleste anlegg er bygget før 1970. Denne "gratis" kraft vil være tilgjengelig for det Norske samfunn frem til neste istid, altså 4-5 tusen år frem i tid. Verdien av norsk olje er bare en brøkdel av vannkraftens verdi.

Det å tilby billig el kraft til det norske folk, er en god måte å stimulere til nyskapning og vekst. Når en aktiv person får tilgang på billig strøm begynner denne å bevege seg.Trygd derimot, passifiserer befolkningen. Hvis staten deler ut noe av oljeformuen i form av billig el kraft vil staten få dette mange ganger tilbake i form av skatter på lønnsom virksomhet.

Av fallvann har vi idag ca 125 TWH utbygget. Vi kan bygge ut ca 50 TWH til hvis vi ønsker/trenger kraften. Videre kan vi bygge ut vindkraft på land langs kysten og i fjellheimen, der vind-forholdene er gunstige , slik at strømmen blir så billig som mulig. Vindkraft er  lønnsomt hvis det kan kombineres med variabel kraft som hoved kraftkilde. Som eksempelvis vannkraft fra fallvann. Vinden blåser mest når du trenger kraft minst.  Bygging av vindkraft til havs er nok mer lønnsomt for de som bygger og driver anleggene, enn for Norge. Det er bygget mye vindkraft i Europa som  er  håpløst ulønnsom frem til idag. Europa er konkurs og bør tenke lønnsomhet.  
Videre bør noen se på mulighetene til å ta kraft ut fra Golfstrømmen.   
 
På 1980 tallet var praksis at man lot magasinene fylles 100% før man begynte å selge strøm som overskuddskraft. Idag  selger man ut kraft om sommeren og senker magasinene til 60-70 %. Og håper på mye regn hele høsten.  

Vi har derfor idag 30-40% mindre reel magasin kapasitet enn hva som er mulig.  Derfor blir det lite vann i magasinene i november. Og så bruker man denne "fabrikkerte vannmangel" som unnskyldning for å sette opp prisen hver vinter.

Kraft industrien gnir seg i hendene, pengene strømmer inn. " Passive" politikere synes det er flott å få mange penger inn i statskassen.  Samtidig flyttes norske arbeidsplasser ut av landet. Dette fordi bedriftene går konkurs på grunn av høye kraftpriser.

Så kan "passive" politikere gi mer  trygd til arbeidsløse. De har jo fått inn så mange penger til statskassen fra høye strømpriser.

Maktsyke "passive" politikere liker å kunne kjøpe stemmer ved å love stadig mer i trygd og stønader. Den private el industrien tar inn ca 30% av inntektene, staten ca 70 %.
 
Norsk vannkraft bør brukes som et meget effektivt virkemiddel til å styrke Norsk økonomi. Bedrifter som får rimelig kraft blir konkurranse kraftige og lønnsomme. Når private får billig strøm blir det billigere å bo i Norge, og man kan leve med lavere lønninger.

Målsettingen for norske politikere bør være å senke kostnadene for det norske folk. Derved blir Norge mer konkurranse kraftig og vi kan lage nye arbeidsplasser.  På sikt bør vi senke kostnadsnivået i Norge med ca 30% kontra våre handelspartnere.  Gjør vi dette riktig kan vi gradvis bygge opp en verdiskapning som kan avløse  oljeinntektene.  

Man må aldri privatisere et monopol, slik man har gjort med strømforsyningen i Norge. Det blir som å selge E18 til et privat firma. Dagen etter ville bomavgiften kostet 200 Kr.

 Følgende forslag fremmes: Norges stat bør eie all norsk kraftproduksjon + hele forsynings nettet.  Private kan gjerne bygge og drive, men staten eier og bestemmer prisen på kraft.  El prisen til produksjons-bedrifter settes til 10 øre pr KW.  Pris til kontor bedrifter og private 35 øre pr KW. Fast pris året rundt. Private kan få 40 000KW til 35øre, videre forbruk 70 øre pr KW.

Kapital kostnaden ved kraftutbygging og fordelings nett dekkes av oljefondet. (Eventuell avskrivning av kapitalkostnadene kan foretas over 4000 år, ca frem til neste istid). Men Norge bør vel heller betale kontant fra oljefondet.   
 
Vi avslutter alt tullete samarbeid om kraft med andre land. Hvis vi i fremtiden har kraft til overs kan den selges til utlandet til best mulig pris, men målsettingen bør være at all kraft skal "foredles" av norsk arbeidskraft i Norge. Dette vil gjøre Norge rikt og fremgangsrikt. Konkurranse kraften vil øke, vi vil få nye arbeidsplasser. Hvis vi ønsker varig velstand bør vi foredle mer av våre råvarer i Norge.

El kraft forsyningen i et land er en del av infrastrukturen i landet. Er prisen lav blir landet rikt. På samme måte som veinettet. Har et land gode veier blir transport billig og effektivt. Det gir øket konkurransekraft mot utlandet.

VIKTIG!!! Det foregår nå planer om å bygge et stort vindkraft verk i området ved Skottland. 15 store industriselskap med Tyske Siemens i spissen vil investere ca 34 milliarder EURO i dette systemet. Kraften skal selges til det Engelske og Tyske marked. For å være leveringsdyktige må man ha inn "bufferkraft" i systemet. Vinden blåser ikke konstant. Her har man tenkt å bruke Norsk vannkraft. Hvis dette blir gjennomført vil Norge aldri mer få fordel av billig El kraft.  DETTE VIL VÆRE EN KATASTROFE for det Norske samfunn. Dette har vært under planlegging et par års tid. Statskraft og den private el industrien er med på planene. Dette vil gjøre mange i systemet personlig rike, men skade Norge enormt. Er alle på Stortinget klar over hva som er på gang??    
 
www.EtBedreNorge.no       02-2011.  per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: