Faretruende gjeldsnivå. Få land tåler en vesentlig renteøkning

Gjeldsnivået er faretruende også i Norge.   12-2011.

Få land tåler renteøkninger av betydning. Tall fra 2010. Bank of International Settlements. Basel. Total gjeld, stat, firma og privat gjeld i % av BNP. Av EURO landene har kun Tyskland, Nederland og Finland «dekning» for sine utgifter.

 

  Total Stat. Firma Privat
USA 268 97 76 95
Japan 456 213 161 82
Tyskland 241 77 100 64
England 322 89 126 106
Frankrike 321 97 155 69
Italia 310 129 128 53
Canada 313 113 107 94
Australia 235 41 80 113
Østerrike 238 82 99 57
Belgia 356 115 185 56
Danmark 336 65 119 152
Finland 270 57 145 67
Hellas 362 132 65 65
Nederland 327 76 121 130
Portugal 366 107 153 106
Spania 355 72 193 91
Sverige 340 58 196 87
Norge 334 65 174 94
Gjennomsnitt. 314 93 128 93

Rentene i verden holdes kunstig lave, hvor lenge dette vil vare er usikkert. Etter hvert vil vi oppleve prisstigning. Da vil rentene bli hevet gradvis. Norges handelspartnere vil senke sitt kostnadsnivå de nærmeste år. Norge har en relativt rik stat. Vil norske politikere heve lønninger til offentlige ansatte i takt med prisstigningen? Hva vil da skje med Norges konkuranseevne? Vil norske politikere være i stand til å senke kjøpekraften til offentlige ansatte i Norge? Norge har i dag et oljefond med en verdi på cirka 3000 milliarder kr. Norges BNP er på cirka 2500 milliarder kr. Oljefondet er da på omtrent 120 % av BNP. Statsgjelden på 65 % av BNP er noe uklar. Norges Bank hadde ikke noe godt og klart svar på hva dette besto av. Her bør noen i posisjon ta seg tid til en full oppklaring på vanlig godt norsk, så vanlig dødelige forstår dette på en enkel måte.

www.etbedrenorge.no          11-2011.    per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: