Makroøkonomisk statusrapport. No. 7. August 2012.

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til EURO. Rapport no.6 fra 2011 utfyller denne oppdatering,lite er forandret i det lange perspektiv.
Verdensøkonomien er inne i en fallende trend. Dette skyldes 3 hoved-årsaker. Dyr energi, aldrende befolkninger og en gjeldsfinansiert vekst de siste 30 år. Alle tre årsaker er selvforskyldt fordi verden styres av dårlige ledere. Hvorfor velger vi dårlige ledere? Eller mer korrekt, hvorfor tar våre ledere dårlige beslutninger? «Det dumme flertalls tyranni» styrer våre lederes beslutninger. Dette er resultatet av et flatt flertallsdemokrati. Hvordan forbedre verdens demokratier kommer i en egen artikkelserie på Et Bedre Norge.
 
Europa. Styringen av Europa er tragikomisk. Man tviholder på en tullete EURO som aldri skulle vært innført. Grunnvollen i EU er Tyskland og Frankrike. Når disse to land ledes dårlig er grunnlaget for EU borte. Tyskland har i dag en for svak og naiv ledelse. Ved valget i Frankrike kom en komplett narr til makten. Sannsynligvis vil dette føre til en svekkelse i forholdet mellom Tyskland og Frankrike. Med en mangelfull ledelse i Europas to største nasjoner vil det bli helt umulig å opprettholde EURO som felles valuta. Landene i sør bør først som sist forstå at de må klare seg som best de kan, alene, det vil si med full kontroll over egen økonomi og valuta. Det blir spennende å se hva den Tyske domstolen sier den 12 september. Sier den nei kan ting skje hurtig.
 
Et lands sanne rikdom er befolkningens evne og vilje til å arbeide og produsere verdier. Når et land forbruker mer enn det verdiskaper ender det alltid i store problemer. Hellas, Portugal, Italia, Spania og Frankrike har ingen mulighet til å opprettholde dagens levestandard. De er på godt norsk konkurs. Se på Frankrike, offentlig sektor er på over 56 % av BNP. Den Franske stat er minst 10 % for stor i forhold til BNP. President Hollande vil øke skatter og avgifter i et land hvor staten er for stor. Høyere skatter betyr en større stat. Han vil senke pensjonsalderen fra 62 til 60. I dagens situasjon vil tiltak fra den nye ledelse i Frankrike krympe den verdiskapende del av økonomien, det motsatte av hva de trenger. Dette er et resultat av et demokrati som ikke lenger virker til det beste for landet. Ingen kan bevilge velstand. Men politikere kan lage rammevilkår som er mer eller mindre gunstige for verdiskapningen i samfunnet.
 
Gjelden i Europa skyldes en ubalanse i økonomien. Europeiske land forbruker mer enn de tjener. Dette har utviklet seg over mange år. Selv om all gjeld ble slettet i dag, vil ubalansen i økonomien fortsatt vært den samme. Holdes dagens arbeidsinnsats fra Europas folk konstant må forbruket senkes. De svakeste landene må senke levestandarden 30-40 %. Dette blir en vanskelig og lang prosess som gjøres mye vanskeligere så lenge en felles EURO opprettholdes. De siste uker er det sendt ut signaler om at det eneste som vil bli gjort er å øke pengemengden nærmest ubegrenset både i Europa og USA. Politikere prøver å bevilge velstand, noe som er umulig. Finansmarkedene har opptrådt urasjonelt de siste måneder, det virker som den frie kapitalen er redd for mye høyere inflasjon. Verden er på vei mot en usikker økonomisk fremtid. Hvordan dette ender vet ingen. Man risikerer å miste kontrollen over både det politiske system og finanssystemet på samme tid. Dette er meget dumt, man tar nå enorme sjanser med verdens stabilitet. Etter min vurdering så gjøres dette for at dagens maktelite innen politikk og finans skal kunne opprettholde sine maktposisjoner. Dette er et kynisk spill som kan ende meget dårlig.
 
La oss fundere litt over hva verdens ledelse har gjort de siste år for å få orden på økonomien. Jo, de har via div grep senket renten ned mot 0. Japan har hatt omtrent 0 % i over 10 år. Hva skjer når renten er kunstig lav? Signalet til befolkningen er at penger har liten verdi. Vil dette føre til en sunn og bærekraftig vekst i økonomien som verden trenger? Verdens sentralbanker prøver å styre økonomien på en feil måte, via renten. Dette fungerer dårlig, her vil vi se endringer de neste 10-20 år. Sentralbanker slik de fungerer i dag skader mer enn de hjelper økonomien. «Sentralbanker, burde de avskaffes i dagens form?» kommer snart på Et Bedre Norge.

Når renten er kunstig lav vil bedrifter med dårlig lønnsomhet overleve. Når bedrifter med null avkastning blir holdt i live, hva skjer da med verdiskapningen i samfunnet? Pensjonsfond som skal leve av 3-7 % avkastning, hva er de verd med null % avkastning? Har samfunnet da råd til å betale pensjoner overhodet? Hva gjør enkeltmennesket når renten er kunstig lav? Alle sparer mindre, mange låner for mye, og bruker pengene på for dyre boliger. I dag har vi både lave renter og skattefordeler på samme tid, dette driver boligprisene opp til ustabile nivåer. Høye boligpriser gir mulighet til større opplåning i boligen, og dette uttaket av kjøpekraft er med på å pasifisere befolkningen. Man har råd til å jobbe mindre når en kan leve av bolig-formuen. Når et lands boligformue utgjør en for stor andel av nasjonalformuen, vil verdiskapningen falle, og landet går «konkurs».
 
Som skrevet før, hadde verden hatt en sterk ledelse hadde man satt renten opp, ikke ned. I dag er dette ikke lenger mulig, fordi gjelden, både privat og offentlig, er altfor høy. Det er ikke mulig å løse dagens problemer uten alvorlige bivirkninger for finanssystemet i verden.I en sunn og stabil økonomi må det alltid være lønnsomt å spare, realrenten etter skatt bør alltid være positiv. Bedrifter som ikke kan betjene en rente på cirka 6 % har ikke livets rett. De bør gå konkurs, og overlate arbeidskraft og kapital til lønnsommere virksomheter. Da først vil verden se en stabil og bærekraftig, langsiktig økonomisk vekst. Husk at kapital er oppsparte arbeidstimer, en arbeiders beste venn. I et godt styrt samfunn skal en arbeider kunne sette inn 1000 oppsparte arbeidstimer i banken. Så, 30 år senere, skal den samme arbeideren kunne ta ut pengene sine, og være i stand til å kjøpe minst 1000 arbeidstimer for sin oppsparte kapital. Da lever vi i et stabilt og godt drevet land.
For å komme dit må mye forandres, en type politikere som i dag er sjeldne, må styre. Personer som ser på politikk som en levevei, tenker kortsiktig, og tar kun kortsiktige beslutninger. Dette er årsaken til mye av problemene i verden i dag. Økonomien i vesten og Japan er nå i så stor ubalanse, at selv med lave renter har vi store problemer. Og dess lenger rentene kunstig holdes lave, dess større ubalanser vil dannes i økonomien. Det som nå gjøres i Europa gjør problemene større og større dess lenger dagens situasjon opprettholdes. Dette burde være lett å forstå, selv for en økonom!
 
Her er noen tiltak som bør gjennomføres hvis en ønsker fremgang og gode tider i Europa.
 
Et stabilt folketall: Fødselsrate på 2,1 i hele Europa i alle samfunnslag. Innfør tiltak som resulterer i en bærekraftig fødselsrate i alle land. Hvilke tiltak som virker best i forskjellige land vil variere.
 
Energi: Fjern alle avgifter på energi i Europa. Dette vil gi en kraftig økning av verdiskapningen i Europa. Det vil også gi økt aktivitet og et stigende BNP.
 
EURO. Fjern felles valuta. La hvert enkelt land styre sin økonomi ut fra ønsker og behov. I dagens digitaliserte verden betyr en felles valuta ingenting. Asia har egne valutaer, det virker ikke som det hindrer dem i å erobre verden med sine varer og tjenester. Kredittkort er turistens beste venn, snakket om at EURO gjør det lettere å reise er rent sludder.
 
Byråkrati: Fjern mest mulig av påbud og regler som ikke er absolutt nødvendige for ro og orden. Europa bør samarbeide om handel, energi, infrastruktur og forsvar. Husk alltid følgende: Velferdsstatens største fiende er unødvendige kontorarbeidere.
 
USA. Vil klare seg best av verdens land når de får en god ledelse. USA er i ferd med å bli energi uavhengig, det vil inntreffe om cirka 10 år. De vil fra da av være energi uavhengige til evig tid. De har god plass (verdens mest verdifulle tilgang), og et overskudd av mat. USA s største problemer vil være av intern art de neste ti-år. Tegn som begynte å bli synlige for over 10 år siden antyder at USA på sikt vil kunne ende opp som to land. De som lever får se. Dette ville muligens også være bra for resten av verden. USA s økonomiske problemer skylles hittil stort sett for store utgifter til militærsystemet. Siden 2000 har USA brukt cirka 8-10 billioner $ på forsvaret + div militære eventyr. Disse utgifter kan reduseres hvis man vil. Men følger USA i Europas fotspor når det gjelder sosiale utgifter, ja da står de foran store problemer.
 
Kina er noe for seg selv. De har en kunstig tvangsstyrt økonomi som er på vei mot store problemer. Disse problemer vil sannsynligvis føre til en endring av makt og styringssystemet i landet. Da vil den tvangsstyrte økonomien krympe, noe som vil gi fallende råvarepriser i verden. Kina kan nok holde seg «flytende» til 2013-2014. De har satt inn diverse stimulerende tiltak i år. Eks-vis senker de prisen på drivstoff. De senker renter og sikkerhetskrav til banker. Videre har Kina overinvestert i infrastruktur som vil bli ulønnsomme hvis Kinas eksport faller kraftig. De har bygget alt for mange dyre boliger. Kort sagt så er Kina allerede konkurs. Gjelden er mye større enn reservene. Kinas største kunder har fallende kjøpekraft. ( EU utgjør 40 %). De er inne i en ond sirkel som sannsynligvis vil føre til endringer i maktsystemet i Kina. Går Kina i oppløsning vil deres etterspørsel etter råvarer synke kraftig. Dette vil føre til kraftig økonomisk nedgang mange steder i verden.
Kina har store valutareserver (over 3 billioner $), men de rikeste 1 % av befolkningen har en enda større formue. Disse har allerede begynt å flytte penger ut av Kina. Den private (grå) pengestrømmen ut av Kina er nå på cirka 50 milliarder US $ pr måned. Beregninger antyder at cirka 3,8 billioner US $ er sendt ut av Kina de siste 10 år.  Dette betyr to ting, Kinas valuta vil sannsynligvis svekke seg fremover, og eliten i Kina har begynt å miste tillit til det politiske systemet som har gjort dem selv rike.
 
INDIA har også vokseverk, og vil se mye lavere vekst de nærmeste år. Det å gå fra å være et fattig jordbruksland til et moderne urbant industriland tar minst 4 generasjoner, så det er langt igjen. India har en stor korrupsjon som gjennomsyrer landet, dette vil føre til store interne problemer. Store grupper er i ferd med å bli sinte. Korrupsjonen hindrer en effektiv utnyttelse av tilgjengelige resurser. Oppbygningen av infrastrukturen i landet lider under dette. Over 600 millioner har vært uten strøm ved flere anledninger i sommer. Kort sagt, India vil ha mer enn nok med seg selv i mange år fremover, og vil ikke kunne gi verdensøkonomien noe særlig drahjelp.
 
BRASIL er en oppblåst gjeldsboble som sprekker hvis etterspørsel fra Asia faller. En råvarebasert økonomi som de siste ti år har lånt seg til fant. Tross skyhøye renter kjøper folk det meste på avbetaling til opp mot 100 % renter. Når råvaresalget til Asia faller og jobber blir borte, vil mange sitte igjen med stor privat gjeld som ikke kan betjenes. Når naive politikere skal gjøre alle rike i en fei, da ender det som det nå er i ferd med å gjøre i Brasil. Følg med de neste 5 år, det vil bli turbulent og spennende.

AFRIKA har en frisk og god vekst i økonomien. De har stor tilgang på rimelig arbeidskraft, og enorme naturresurser. Hvor raskt de vil utgjøre en stor andel av verdenshandelen er noe usikkert. For en stor del vil de kunne klare seg selv, de har det meste av resurser som er nødvendig for god vekst i mange år. Etter hvert som middelklassen vokser vil de etterspørre stadig mer varer av høy kvalitet. De er ikke langt nok fremme til å kunne redde verdensøkonomien i dag, men om 10 15 år vil de utgjøre en betydelig etterspørselsfaktor.
 
Som vi ser, alle store land og unioner fungerer dårlig. En rekke små land i verden gjør det meget bra. Tiden for de store enheter er forbi. I et land som USA er det for mange forskjellige folkegrupper med forskjellige ønsker og mål. Det er lettere å tilfredsstille den enkeltes ønsker når verden er oppdelt i mindre enheter. Europa er best tjent med at hvert enkelt land kan styre sin økonomi etter befolkningens ønsker. EU i dagens form, er et totalt feilgrep, et skritt i feil retning. På grunn av en alt for stor, rask, og kunstig «betalt» innvandring til Europa, vil vi se enda flere land i Europa som deles i enda mindre enheter. Husk alltid dette! «Alle liker sine egne best».
 
Vesten lider enda av ånden fra kolonitiden, vi vet best og lev som oss, da blir du lykkelig. La andre land, med deres kultur og religion, leve som de vil og ønsker. Hvorfor blander vesten seg inn i alle konflikter i den muslimske verden? La dem ordne opp selv, da blir de fornøyd til slutt. Europa har kriget friskt i mange hundre år, det har ført til fornyelse og god fremgang. Uten trusselen om en frisk liten krig/revolusjon vil alltid makteliten ta seg til rette på bekostning av flertallet. Makteliten må alltid passes på av flertallet av befolkningen. To hovedfaktorer som er absolutt nødvendige for å holde makteliten i sjakk, er frie våpen og frie penger. Retten til å ha våpen og kontanter er under press i Europa. Dette er meget farlig, og det truer en god utvikling i Europa. Byråkratiet er allerede så stort og dyrt, at det i seg selv er en alvorlig trussel mot velstand og vekst i Europa. Et fritt og økonomisk sterkt Europa burde ha en offentlig sektor som er mindre enn 45 % av BNP. I mange land i Europa er byråkratiet så stort, at det spiller liten rolle hvilket parti man stemmer på. Størstedelen av statsbudsjettet er allerede båndlagt. Her i Norge har man de siste år gjort det stadig vanskeligere å bruke kontanter, en meget farlig utvikling. Enkelte prøver også å innskrenke det norske folks frie rett til å eie våpen.
 
Konklusjon. Økonomien i verden er under avkjøling. Det vil sannsynligvis føre til lavere priser på råvarer. Og det er bra, verden trenger billig energi og råvarer for å starte ny vekst. Norge kan regne med fallende inntekter fra olje og gass. Avkastningen i verdensøkonomien vil være fallende inntil energi blir billig og tilgjengelig i ubegrensede mengder. Dette vil bety lavere avkastninger på investeringer generelt. Slik oljefondet er satt opp og ledet vil det sannsynligvis føre til en negativ avkastning. Det vil si at kjøpekraften til fondet vil falle. Antall kr kan komme til å øke, men du vil få mindre varer og tjenester for pengene om 30 år enn i dag.
 
Vennlig hilsen Per Øivind Næss. Holmestrand. 15-08-2012. www.EtBedreNorge.no

Aktuelle artikler: