Høyhastighetstog? Lønnsomt eller ulønnsomt?

Svaret beror på en del faktorer.  Basert på dagens teknologi er følgende faktorer avgjørende for svaret.  Vi definerer høyhastighet som over 220 km/t.
På korte avstander konkurrerer toget med bilen, og på lengere avstander flyet.  På korte avstander inn til store byer er bilens hastighet lav på grunn av kø. Så hvis toget kan holde 150 km/t + er det mer enn nok til å slå bilen. Toget er mest lønnsomt når det akkurat slår bilen. Hever en hastigheten med ytterlig 50 % vil dette senke lønnsomheten kraftig for toget, og folk vil gå over til bil på grunn av togets høye pris. Med doble rette spor rundt Oslofjorden, kombinert med hyppige og presise avganger er 150 km/t + det beste, sikreste og mest økonomiske alternativ.

Når tog går fort, hastighet 250-350 km/t stiger kostnaden enormt.  Driftskostnadene, inklusive nødvendige sikkerhetstiltak, kan bli inntil 10 ganger så høye som for tog i 150 km/t+.

På lengere avstander må toget slå flyet hvis det skal bli lønnsomt.  I tillegg må anleggskostnadene kunne forsvares på bakgrunn av maksimalt trafikk potensial på den aktuelle strekning.  Beregninger fra California viser at høyhastighetstog ikke er lønnsomme på strekninger under cirka 600 km. Det vil si at i Norge, med korte avstander og en liten befolkning, vil høyhastighetstog ikke bli lønnsomme.

Eksempel : Oslo-Bergen.  Avstand med rette spor cirka 350 km.  5 stop a 5 min.  Hastighet i gjennomsnitt 170 km/t. Dette gir en reisetid til på 2 t og 29 min.
Da taper flyet glatt og toget vil oppnå lavest mulig kostnad.  Om det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt er et annet spørsmål.

I løpet av 40 år vil vi oppleve at prisen på persontransport med bil vil bli redusert med 50-70 %. Dette er nettokostnader hvor vi ser bort fra sinnssvake norske energiavgifter.

Konklusjonen er at vi bør bygge doble rette spor rundt Oslofjorden, og utbedre, bygge rette spor i resten av Norge ettersom vedlikehold gjør dette nødvendig.  Hastigheten bør være 150-200 km/t.

www.EtBedreNorge.no            02-2012.   per@etbedrenorge.no

Category:

Aktuelle artikler: