Oljefondet i en usikker verden.

Norske politikere har med bred enighet satt opp det norske oljefond. Det er oppbygget på anbefalinger fra finansbransjen.

Norske politikere har med bred enighet satt opp det Norske oljefond. Det er oppbygget på anbefalinger fra finansbransjen. Finansbransjen bygger på sine erfaringer de siste 30-50 år. En verden i endring gjør at disse erfaringer vil ha svært liten verdi de neste 10-20 år. Vi er på vei inn en utvikling som ikke er tatt med i beregningen når oljefondet ble etablert. Når vil man foreta en revurdering av investerings-filosofien bak fondet?

Les gjerne Makro Økonomisk status rapport høsten 2011. Den beskriver de trender som påvirker avkastningen på investeringer de neste 10-20 år. Problemet er meget stort for hele den vestlige verdens sosiale system. Samtlige store fond, som for en stor del består av pensjonsmidler, forventer avkastninger på 4-8 %. Hvis vestens pensjonsmidler ikke oppnår en avkastning i denne størrelsesorden, vil pensjonssystemet bryte sammen. Det er lite sannsynlig at de neste 10 år vil gi forventet avkastning. I tidsrommet år 1800 til år 2000 hadde Europa en gjennomsnittlig vekst på 2 % pr år. Vi kan forvente å ligge noe over gjennomsnittet i gode tider, og noe under gjennomsnittet i dårlige tider. Vi er på vei mot dårlige tider på grunn av tre trender, dyr energi, høy gjeld og en aldrende befolkning.

De neste 20 år må vi være fornøyd med gjennomsnittlige avkastninger på under 2 %. Dette hvis alt går rimelig bra. Inntreffer store sosiale uroligheter, kan en også risikere negativ avkastning. Da vil det økonomiske grunnlaget for Europas velferdsmodell bli borte. Oljefondet er Norges grunnlag for vår velferdsstat. Norge har i dag store faste utgifter som vil stige voldsomt de neste 20 år.

Kostnadsnivået til våre handelspartnere vil falle kraftig, i tiden fremover. I Norge, øker vårt kostnadsnivå. Hvordan skal vi da klare å etablere verdiskapende arbeidsplasser som vi trenger for å sysselsette en økende befolkning? Hvordan skal man håndtere og finansiere stor innvandring av ikke-kvalifisert arbeidskraft, samtidig som man fører en politikk som dreper arbeidsplasser i verdiskapende produksjonsbedrifter? Dagens norske politikk vil gi Norge like store problemer i nær fremtid, som vi ser vokser frem i Europa. Våre oljeinntekter vil forsinke problemet noen år. Dagens politikk drives av en kort-tenkt “snillisme tankegang”. Den politikk det norske storting har ført de siste 25 år er ikke reverserbar, og vil påvirke det norske samfunn i flere 100 år. I spørsmål som har så langsiktige konsekvenser for et samfunn bør en ha en nøye gjennomtenkt og veloverveid strategi bak sine synspunkter.

Enkelt og kort sagt så eier et lands befolkning kun de verdier som deres forsvar har kontroll over. Det vil si de verdier som befinner seg på norsk territorium. La oss se på et enkelt eksempel, Norge kjøper en gruve i Sør amerika. Så kollapser økonomien i verden, gruven blir nasjonalisert. Hva eier Norge da? Hva er poenget her? Vi bør investere mer i Norge. Her er hva som bør gjøres. Vi må investere i varige realverdier, ikke i forbruk.

Bygg ut mer vannkraft. Moderniser dagens kraftanlegg. La staten eie, private kan bygge og drive. Gi norsk industri strøm til 0,10 Kr pr KW/t. Slutt med kraft samarbeid, som enkelte sier er bra.

Bygg veier og jernbane. Norge er tynt befolket, så jernbane er kun lønnsomt rundt Oslofjorden. Har vi penger til overs, bør vi bygge“ rette” spor mellom våre store byer og industrisenter. På grunn av korte avstander og liten befolkning vil det ikke være økonomisk "lønnsomt" å bygge høyhastighets jernbane mellom de store byer i sør Norge. Bruk heller dagens vanlige togmateriell som vi allerede har. De kan kjøre 150-170 km/t, og det holder lenge. Med rette spor, reiser du Oslo- Bergen under 3 timer med ett eller to stopp. Da kan ikke fly konkurrere på tid. Rette spor vil gi ca 350Km avstand mellom Oslo og Bergen. La de gamle linjene ligge til lokal trafikk. Høyhastighets tog er pr i dag kun lønnsomme noen få steder i verden. Det vil aldri bli lønnsomt å bygge høyhastighetstog i Norge, med mindre vi 10 dobler befolkningen. Når en øker hastigheten stiger prisen kraftig, og gjør prosjektet mer ulønnsomt. Videre vil en se mye større og langt mer fatale ulykker. Når linjene først er anlagt rette, og beregnet for høy fart kan vi alltids kjøpe raskere tog i fremtiden. Kina har skaffet seg store problemer og kostnader på grunn av sin forserte utbygging av høyhastighets tog. ( Denne lille analysen over jernbaneutbygging i Norge er helt gratis.)

Utbyggingen av 4 felts veier er godt i gang. Bygg rundt kysten fra Oslo til Trondheim. Og direkte fra Oslo til Bergen og Trondheim. Det er synd at Einar Gerhardsens planer for utbygging av 4 felts veier fra tidlig 60 tall ble lagt i skuffen. De skulle vært ferdige ca 1980. Hva skjedde egentlig med en stor leders gode planer? Hvem/hva har skylden for at de ikke ble gjennomført? Når får Norge en slik leder igjen? Styringen av Norge har gått på tomgang i 30-40 år. Det er synd.

Bygg opp et forsknings og universitets miljø av ypperste klasse. Det vil ta 20-30 år å danne et forskningsmiljø av høyeste standard. Her kan man gi 1 % av ungdommen, de beste av de beste ubegrensede resurser. Og slutt å kaste bort penger på at “alle” skal få høyere utdannelse.

Hvis staten bruker sine resurser på disse tre hoved felt på riktig måte vil Norge bli fremgangsrikt.

www.etbedrenorge.no   09-2011   

Aktuelle artikler: