Makroøkonomisk rapport no 10.

Mye «spennende/farlig» er under utvikling i verdensøkonomien etter mange år med ekstremt lave renter og store mengder penger/likviditet sprøytet inn fra verdens sentralbanker. Måten man har valgt for å øke likviditeten har ført til økte ulikheter. Finanseliten har hatt tilgang til nesten gratis kapital som er brukt til å øke prisene på enkelte verdigrupper, med det resultat at cirka 235 000 personer nå eier cirka 50 % av verdens verdier.

Produksjon er flyttet til land med lave kostnader, igjen i vesten finnes for det meste servicejobber med lav lønn. Det store flertall har opprettholdt sin levestandard ved økt belåning av sine aktiva, først og fremst boliger og biler. Privat boliggjeld kan ikke heves stort mer, nå økes gjelden på bilparken, stadig færre eier sin egen bil. Vesten nærmer seg slutten på denne periode med stigende gjeldsgrad, så noe må skje.

Gjelden er nå så stor at den ikke kan betjenes hvis rentenivået stiger til et nivå som er nødvendig for en frisk og sunn økonomi. I dag er «ufornuftige» investeringer lønnsomme på grunn av for lave renter. Derfor vil det være vanskelig å få i gang sunn økonomisk vekst i verdensøkonomien før mye av gjelden er slettet noe som videre kan legge grunnlaget for et stabilt finanssystem. Verden er på vei mot 10-15 år som vil bli meget turbulente både økonomisk og politisk samtidig som verdens maktelite vil forsøke å beholde både sin makt og rikdom. Hva makteliten er villig til å gjøre for å beholde sin makt og rikdom er det store spørsmål de kommende år, og vil avgjøre om vi i verste fall ender i kriger og kaos.

Neste spørsmål er da, vil den jevne innbygger finne seg i hva makteliten gjennomfører? Eller går vi mot politisk revolusjon og uroligheter? Makteliten vil innføre stadig mer kontroll og restriksjoner under påskudd av faren for terror, men er dette troverdig? Når makteliten samtidig slipper inn millioner av fremmedkulturelle da virker terror trusselen som et tomt argument. De makteliten er redd for, det er du og jeg, det er den vanlige borger de vil styre og kontrollere 100 %. De ønsker å fjerne kontanter og våpen fra den jevne borger, da er vi nemlig «kastrerte», og kan pasifiseres med et tastetrykk. Sannheten er at den jevne borger føres bak lyset, vi blir lurt.

Når og hvordan dette ender vet ingen, verdens finanssystem seiler nå i ukjent farvann. Priser på en rekke aktiva er høye, noen meget høye. Kapital søker nå etter trygge og lønnsomme plasserings muligheter, hva vil gi best avkastning/minst tap fremover? Når inntreffer noe som frembringer frykt/panikk og alle, inklusiv auto-tradere, ønsker å selge samtidig? Hvem vil da kjøpe? Når dette inntreffer vil korreksjonene bli større enn de fleste forventer.

Det finnes en rekke «bobler» som kan sprekke og derved utløse frykt, derfor er det umulig å forutse når den kommende korreksjon begynner og hvor stor den blir. Her er noen av de største mulige triggere.

1 Kina. Kina opplever i disse dager stor kapital flukt, cirka (les: frykt for lav vekst i kinesisk økonomi) 100 milliarder $ pr måned, noe som er lite ønskelig sett fra ledelsens synspunkt. De trenger kapitalen i Kina. Kinas maktelite må for enhver pris holde veksten i gang, går kinesisk økonomi i revers (depresjon) da vil det bli vanskelig for dagens kommunistiske ledelse å beholde sin makt og kontroll over det kinesiske folk. I ytterste konsekvens er dagens ledelse villig til å gå til krig for å beholde sin makt.

2 EURO og EU. Valg i Holland, Frankrike og Tyskland. Italia er i store problemer. Hellas blir bare verre inntil de forlater EURO og sletter gjeld. (Italia, Frankrike og Spania blir heller ikke friske økonomisk før de forlater EURO). Tyskland har nå holdt forestillingen «EURO» i gang 18 år, og innser nok at publikums interesse for forestillingen er fallende. Det gjøres nå forberedelser til en endring av EURO som felles valuta i EU.

3 Store Hedge-fond som shorter markedet på forskjellige måter.

4 Trump har lovet store skatteletter til firma og store investeringer innen infrastruktur, markedet har nå priset disse løfter inn på forhånd. Skulle disse valgløfter bli umulige å innfri vil aksje markedet bli skuffet og falle.

5 Obligasjonsmarkedet og renter er helt avgjørende fremover.

6 Naturkatastrofe/ uhell ved atomkraftverk i Europa etc.

Utdypning av punkt 1. Kina er i store problemer på grunn av høy intern gjeld og stigende kostnader. Priser på eiendom er høye, til dels meget høye, noen områder har boligpriser på 30 x inntekt. Norge ligger på 5 x inntekt på en del av boligmassen. En stabil økonomi burde ligge rundt 2,5 x inntekt. På grunn av stor ustabilitet i kinesisk økonomi er folk med penger og informasjon nervøse, nå strømmer cirka 100 milliarder $ ut av Kina pr måned. Dette tømmer nå kinas valutareserver som er redusert med cirka 1 billion $. Denne kapitalflukten skyldes frykt for en stor kinesisk devaluering som sannsynligvis kommer. Yuan har allerede falt gradvis fra cirka 6 mot $ til cirka 7. Man forventer en ytterlig devaluering/svekkelse av Yuan på mellom 20 og 30 % i en eller flere omganger. Først når dette er gjennomført har man håp om å stoppe kapitalflukten.

Kinas ledelse håper svekkelsen av Yuan skal gi økt eksport for på den måten styrke økonomien og derved betjene intern gjeld og stigende lønnskostnader. Baksiden ved å stimulere økonomien ved en lavere valutakurs er økt fare for inflasjon som kan komme ut av kontroll. Siste 12 mnd er inflasjonen på grossistleddet oppe i 6,7% som senere vil gi økt inflasjon på forbrukerleddet. Kinas valutareserver faller nå for første gang på mange år, Kina har alvorlig «vokseverk», landet prøver å bli rikt for hurtig. Det tar 4 generasjoner å gjøre et land velstående, Kina har nå kun hatt en fri økonomi cirka 40 år. Hvis/når Kina foretar en kraftig sjokkdevaluering på +- 20 %, eller flere mindre i raskt tempo, vil det sannsynligvis utløse et kraftig fall på verdens børser. Kina har kun 2 billioner $ igjen av likvide reserver (1 billion $ er bundet opp som sikkerhet for Kinas ustabile banksystem og deres store råtne lån) og vil gå tom for reserver i 2018 hvis noe ikke gjøres. Kinas ledere er kjent for sin besluttsomhet og handlekraft. USA har et handelsunderskudd med Kina på cirka 350 milliarder $ pr år, en endring av tollsatser fra USAs side vil forverre Kinas dårlige økonomi, og kan bidra til ytterlige tiltak fra Kinas kommunistiske ledelse. Et under må inntreffe hvis verden ikke ser krig i Asia de nærmeste tiår.

Utdypning av punkt 2. EURO. Hellas har fått klar melding, hvis de sletter gjeld, da må de ut av EURO. Det tragiske er at EURO er årsaken til dagens høye gjeld, Hellas kom inn i EURO på falsk/feil grunnlag. Sannheten er, EURO har kun tjent Tyskland som har opplevd en kunstig lav valuta i EURO systemet. Tyskland alene med egen valuta DM, ville hatt en verdi som ville ligget 25-50 % høyere enn dagens EURO. Denne «kunstige» lave valutakurs har lagt grunnlaget for Tysklands overlegenhet som eksportøkonomi. Tyskland eksporterer 13-14 ganger mer enn Kina i forhold til folketallet.

Italia er nå i store økonomiske/politiske problemer. Landets økonomi har blitt gradvis svakere siden EURO ble innført. BNP er omtrent det samme i dag som i 1999, enkelt sagt, banksystemet i Italia trenger cirka 300 milliarder $ for dekke tap. Så lenge EURO beholdes vil dette behovet for stadig mer kapital dukke opp igjen om noen år. De som vant siste valg i Italia ønsker fjerning av EURO og innføring av Lire. En privatbank er allerede konkurs og alle innskytere (cirka 130 000) tapte alle sine sparepenger. Noen tapte 100 000 andre 2 millioner, når man er arbeidsløs/pensjonist da er det et sjokk å plutselig miste alt du eier. Livet blir med ett vanskelig. Bankvesenet i Europa er nå så ute av «balanse» at cirka 80 % av alle innskudd må beslaglegges for å redde bankene ved en total kollaps i finanssystemet. Valg i Holland i mars kan gi endringer som påvirker utviklingen i EU og Europa generelt. Vi har nå fått høre i 40 år at fremmedkulturell innvandring er udelt bra, noe som er feil.

Valget i Holland kan starte erkjennelsen av de meget store problemer som er knyttet til fremmed-kulturell innvandring. Faktum er, alle liker sine egne best. Derfor er det ufornuftig at alle forskjellige bor i samme land. God politikk burde være å legge til rette for muligheter til minst mulig problemer og konflikter.

Vi nærmer oss valg i Frankrike hvor Le Pen har mulighet til seier. Hennes parti vil ta Frankrike ut av EURO, fornuftig økonomisk for Frankrike, men et mulig sjokk som kan utløse frykt hos investorer, som da begynner å flytte penger.

Tyskland holder også valg, til høsten. Hvis Merkel kastes (bra for Europa) vil endringer komme raskt. Virker som Tyskland har begynt forberedelsene til tiden etter EURO med en egen sterk tysk valuta(DM). Endringer i EURO systemet er på vei, spørsmålet er hvor raskt og hvor store endringene blir. Tyskland har pr dato verdens nest største offisielle gullbeholdning etter USA med sine 3378 tonn. Mye av dette gullet har vært lagret i Paris og New York, etter planen skulle mye av dette gullet være tilbakeført innen 2020, nå skal denne hjemhentingen av gull være avsluttet i 2017, tre år tidligere enn planlagt. Hvorfor? Når EURO fjernes vil dette skje over natten, plutselig og uten forvarsel. Tysklands leder kan forsikre om EURO ens stabile fremtid på torsdag, i løpet av kommende helg kan EURO epoken være over. De kommende valg i Europa kan påskynde denne utvikling. Uansett vil det ta noen år å endre valutasystemet på en kontrollert og ordnet måte. Ingen land kan skifte valuta på en ordnet måte uten forberedelser. Frem skyndingen av hjemhenting av gull kan være en del av slike forberedelser. Forhold i Europa vil helt klart kunne utløse frykt i verdensøkonomien.

Utdypning av punkt 3. Store private Hedge fond forvalter i dag enorme summer, ingen har full oversikt over hvor mange billioner $ som disponeres. Det man vet er at mange av de store nå posisjonerer seg til å kunne tjene store summer på en kraftig nedgang i markedet, innen eiendom, aksjer, obligasjoner, råvarer med mere. Slike fond er store nok til å sette i gang en nedgang der de måtte ønske i markedet hvis de samarbeider og ser dette lønnsomt.

Utdyping av punkt 4. USA har satt i gang den politiske revolusjon i vesten ved valget av Trump som president. Trump har mange planer for hvordan han ønsker å ende kurs på utviklingen i USA. En president er ikke en diktator, endringer må vedtas i de styrende forsamlinger. Derfor er ønsker og valgløfter en ting, hva som blir vedtatt i praksis, noe annet. Markedet vil i løpet av 2017 gradvis begynne å forstå hva som er mulig å gjennomføre av Trumps valgløfter. S&P 500 har gitt 18 % årlig avkastning inklusiv utbytter siden finanskrisen, en vekst som er drevet av lave renter og «pengetrykking». S & P 500 er opp cirka 240 % siden mars 2009. En slik jevn oppgang over mange år er i seg selv farlig, noen vil ta fortjeneste ved første "anledning». Hvis sentralbanksjef Yellen holder hva hun har lovet er korte renter i USA gradvis på vei noe opp. (Men opp-siden er sterkt begrenset av høy gjeld og oppblåste verdier på eiendom og verdipapirer, verden vil se relativt lave korte renter inntil mye gjeld er slettet og eller utlignet av høy inflasjon). Yellen som er demokrat og ikke bestevenn med Trump, derfor vil hun nok ikke hjelpe Trump og hans planer mer enn høyst nødvendig. (Yellen går av i 2019). Utsikter til stigende renter er ikke udelt positivt for aksjemarkedet, selv om en stigende rentekurve kan signalisere en økonomi i bedring. Et fall på USAs børser vil sannsynligvis forplante seg til resten av verden.

Utdypning av punkt 5. Den største boblen i verdens finanssystem er muligens obligasjonsmarkedet. Verdien har nå steget i over 30 år i takt med lavere renter og økende gjeld. Renter er ikke effektive under null og gjeld kan ikke øke evig. Flere land har forsøkt negative renter og det viser seg dette funger i praksis motsatt av ønsket. Danmark har hatt negative renter i flere år, dette har ført til økt frykt for fremtiden og derved en økende sparerate. Man trodde inntil nylig negative renter ville føre til økt forbruk og derved gi økonomien et løft, det motsatte viser seg å være tilfellet. Mennesker er som kjent drevet av følelser, frykt og grådighet. Konsekvensen av denne oppdagelse/erkjennelse er at sentralbanker nå så å si er tom for «ammunisjon» ved neste nedgang i økonomien. Det eneste «våpen» med virkning som gjenstår er «helikopterpenger» eller en form for borgerlønn. Og tro du meg, makteliten vil prøve alle muligheter for å beholde makt og rikdom.

Utdypning av punkt 6. Naturkatastrofer og totalt uforutsette hendelser har alltid skapt bølger i økonomien og verdenshistorien. En atombombe fra et ustabilt regime eller en terrororganisasjon er et eksempel.

 

Verden har i mange år opplevet en valutakrig som ble synlig for alvor i 2008-2009 og som nå tiltar i styrke. Penger faller i verdi, alle ønsker å svekke egen valuta mot andre lands valuta. En valutakrig er som en varm krig hvor det skytes med løskrutt, de langsiktige endringer er små, men er man desperat da prøves alle midler.

Renter er meget lave og pengemengden økes på flere måter. Vi har sett høy inflasjon på eiendom og ting hvor «rike» investerer sin kapital de senere tiår. Boliger i Oslo er opp cirka 900 % siden 1990. Gamle sjeldne biler som du kunne kjøpe for 50 til 100 tusen kroner i 1970, de selges nå for 10 til 400 millioner kr. Prisen på gull var 39 $ i 1970, i dag er prisen cirka 1250 $, en økning på cirka 3200 % eller cirka 32 ganger prisen i 1970. Dette raske fall i pengers verdi forteller oss at dagens penger og finanssystem er på vei mot en kraftig korreksjon. Gjelden er nå så høy at korte renter må forbli lave inntil mye gjeld er slettet. Lange renter har passert bunnen og er nå på vei opp. 30 åringen ligger sannsynligvis rundt 6 % i 2020, i dag ligger den på cirka 3-3,5 %. Tiårsrenten ligger på cirka 2,45 % etter å ha bunnet ut siste år rundt 1,5 %. På begynnelsen av 1980 tallet var tiårs renten over 15 %.

Når frykten tar markedet på en eller annen måte, hva vil sentralbanker og maktelite gjøre for å stabilisere økonomien? Har sentralbanker mer «krutt» på lager når renter ligger rundt null? Det som gjenstår er en ytterligere økning av likviditet via IMF og deres verdensvaluta SDR.

US $ har vært verdens reservevaluta siden den overtok denne rollen etter Pund Sterling £ på slutten av 1940 tallet. US dollar perioden går nå mot slutten. USA vil etter hvert ikke lenger kunne trykke penger ubegrenset i bytte mot varer og tjenester fra resten av verden. Da vil USAs makt falle, noe som vil svekke vestens posisjon i verden. Den betalingsenhet som vil erstatte US $ heter SDR, (spesial drawing right) utstedt av IMF. SDRs ble «oppfunnet» i 1969, og det er frem til i dag utstedt 204,1 milliarder SDRs. SDRs brukes mellom land og store internasjonale konsern.

I dag består SDR av følgende 5 valutaer; US $ 41,73 %, EURO 30,93 %, kinesisk Renminbi 10,92 %, japanske Yen 8,33 % og £ Sterling 8,09 %. Kinesiske Yuan ble med fra 30 sept 2016. En SDR er i dag verdt cirka 1,35 US$. Etter hvert som dette går seg til, vil IMF kunne trykke SDR i nærmest ubegrensede mengder. La oss ta et eksempel: Italia går «konkurs» de trenger brått 300 milliarder $. Da vil IMF utstede SDRs i passende antall og gi disse til Italia. Italia går så ut på markedet og selger disse SDR. Kina sitter med over 3 billioner US $ som de gjerne vil redusere, så de kjøper SDR fra Italia. Italia får US $ som de så kan betjene sin gjeld med. Hva er konsekvensen av dette? Kina sprer nå sine reserver på 5 valutaer, og Italia sprer US $ i markedet som en full sjømann. Dette fører til en svekkelse av US $ og økende inflasjon. USA trenger inflasjon for å kunne betjene sin gjeld, (som nå ligger rundt 20 billioner $). På denne måten håper man å komme ut av dagens u-betjen bare gjeldssituasjon i verden).

Men, man får ikke alltid hva man håper, man får gjerne hva man fortjener. Verdens sentralbanker håper på en «passe» inflasjon på si 4 til 8 %, så man de neste 10-15 år kan vokse seg ut av dagens gjeldsproblemer. Vil det bli så enkelt? Tvilsomt. Verden er i valuta krig som begynte for alvor i 2009. Verdens sentralbanker og regjeringer prøver nå å dytte i gang verdensøkonomien med en strikk, noe som er nærmest umulig. Men de har malt seg inn i et hjørne, og vil nå fortsette å trykke penger i enorme mengder. De er hjelpeløse, og kan ikke gjøre noe annet. Pumpe ut stadig mer penger til stadig lavere rente. Denne situasjonen ødelegger og svekker økonomien år for år. Ulønnsomme virksomheter holdes i live, og gir derved ikke tilstrekkelig rom for nye og lønnsomme virksomheter. Priser på ting som de rike kjøper har hatt høy inflasjon i mange år. Som eksempelvis, eksklusive boliger, kunst, gamle biler, «drømme» aksjer alla dot-com boblen i 1999-2000. Selskaper som aldri har tjent penger er verd milliarder, Tesla er et godt eksempel.

Man vil fortsette å øke pengemengden uten å oppnå det man ønsker. En dag faller/kollapser tilliten til systemet, og resultatet vil sannsynligvis bli meget høy inflasjon. Både hva som blir den utløsende faktor og når den inntreffer er usikkert. Skiftet vil/kan komme i løpet av dager eller uker, plutselig skal alle kjøpe «alt» på en gang. Man vil kvitte seg med penger som faller raskt i verdi. Da stiger omløpshastigheten på penger lynraskt, og finanssystemet kommer ut av kontroll.

Omløpshastigheten av penger har vært fallende i mange år. Sentralbanker kan kun kontrollere pengemengden, hastigheten er nærmest umulig å kontrollere. Man øker pengemengden ukritisk over mange år, samtidig som omløpshastigheten faller, dette er nødt til å ende dårlig.

Verdens maktelite vil sannsynligvis forsøke å beholde både makt og rikdom. Det eneste som kan gjøres i dagens situasjon er å holde korte renter lave ved en stadig tilføring av likviditet på forskjellige måter. Hvis/når dette ikke lykkes eller kommer ut av kontroll kan eneste mulighet bli krig. Slike situasjoner har alltid endt i krig opp gjennom historien, spørsmålet er om vi har lært noe av tidligere feilgrep. Verden er på vei mot turbulente tider.

27-02-2017. www.EtBedreNorge.no Hilsen Per Øivind Næss.

Aktuelle artikler: