Islam.

Konsekvensen av en stor muslimsk befolkning i Europa vil være en svakere økonomi og økende utrygghet, som ytterligere vil svekke Europas verdiskapningsevne. Man kan ende i en nedadgående spiral som blir vanskelig å snu.

Alle innlegg er plassert under 3 temafelt

9. Makro Økonomisk rapport.

Verdens finanssystem er på vei mot store endringer, noe som vil påvirke alle land. Gjelden i verden forsetter å øke raskt, nå er den cirka 200 billioner US$. Gjelden har økt med cirka 54 billioner $ siden 2008. Gjelden er nå så stor at den ikke kan betjenes hvis rentenivået stiger til et nivå som er nødvendig for en frisk og sunn økonomi. I dag er «ufornuftige» investeringer lønnsomme på grunn av for lave renter.

Finn artikkel :

Skriv inn din email adresse for å få siste nytt fra EtBedreNorge.

Subscribe to our Newsletters

Aktuelle artikler

Hva blir konsekvensene for Europa av det som nå

Hva bør gjøres for å dempe boligprisene og heve

EURO har destabilisert europeisk økonomi.

Europa og Russland er naboer, sammen kunne de v

Noen tanker rundt hvordan man kan gjøre NRK lit

Norsk økonomi domineres av forbruk som finansie

En 4 felts ringvei rundt Oslo, anlagt i jomfrue

Russland er verdens største land med enorme ene

Hvorfor «oppfant» menneskene religioner, og hva

Hvorfor tar det norske samfunn dårlige beslutni

Hva ønsker Europa med sin oppførsel de siste må

Når man produserer hydrokarboner, det være seg

Verdensøkonomien er, som nevnt i No.

CO2 er en livsviktig gass i atmosfæren, uten CO

Norske politikere bruker mye energi på bekjempe

Hvordan kan Norge øke sin konkurransekraft?

Hva koster dette oss, og hva kan gjøres bedre?

Hva er de store driverne av norsk økonomi i dag

Hvorfor får denne mannen full støtte fra norske

Verden er på vei inn i en ny tidsalder, som vil

Norge må begynne å legge om sin økonomi i dag.

Verden produserte 1,8 millioner fat biodrivstof

En liten oversikt over hva som er på gang i den

Gjeldsnivået er faretruende også i Norge.   12-

Har dagens bompenge-systemer noen positiv effek

Skal Norge drives godt, må stortinget besettes

+ EURO-sonens uløselige problemer knyttet til E

Hvor går grensen for hva som er “lønnsomt” for

Skal Norge ha noen som helst mulighet til å unn

Hvem tjener på denne virksomhet?

Hvorfor er boligprisene langt høyere enn verdie

De som har ansvaret for dette, begår det størst

Økonomien, kan den omlegges før oljeinntektene

Etter min mening, er det ikke mulig.

Verden har ingen energi mangel.

Overutdanning av en for stor del av befolkninge

Uten olje fra midt østen vil verdens-økonomien

Svaret beror på en del faktorer.  Basert på dag

Høye priser på mat, svinn og kasting av bra mat

Noen fakta om drivstoff, energi og såkalt miljø

Forventninger om hva vi fortjener av goder fra

La oss gjøre et lite tanke-eksperiment, la oss

Er et resultat av overdreven tiltro til mennesk

Hvilket parti på stortinget tør foreslå en nasj

Kinas kraftige vekst de siste 30 år har forbløf

Når vi stemmer anonymt, da stemmer vi på det so

Utviklingen i Afghanistan går hurtig i feil og

3 store makro økonomiske trender styrer økonomi

Europa er nå i full gang med avviklingen av EUR

Dette skriv er redigert og forkortet i 2011.

Norske politikere har med bred enighet satt opp

Etter 30 år med vanstyre trenger nå Norge en go